STRONA W BUDOWIE


ul. Targowa 5 32-005 Niepołomice

tel. kom.: 694 456 865

e-mail: kjk@kjkpodzubrem.plZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 
KLUB JAZDY KONNEJ „POD ŻUBREM” Z SIEDZIBĄ W NIEPOŁOMICACH


Zarząd Stowarzyszenia - Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” z siedzibą w Niepołomicach zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2023 roku o godzinie 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem” z siedzibą w Niepołomicach:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia.
 13. Zakończenie obrad Zebrania. 

Prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przysługuje, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia - członkom zwyczajnym.

Zarząd Stowarzyszenia
Klub Jazdy Konnej „Pod Żubrem”