Start arrow Start Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Witamy na stronie startowej
 

Nerwy, nerwy, nerwy!

To znak, ¿e pierwszego marca, w KJK Pod ¯ubrem, m³odzi je¼d¼cy walczyli o odznaki je¼dzieckie. A nerwy okaza³y siê zupe³nie niepotrzebne, bo zdecydowana wiêkszo¶æ zdaj±cych wysz³a z trwaj±cego blisko 6 godzin egzaminu obronn± rêk±. Serdecznie gratulujemy! A tym, którym powinê³a siê nó¿ka, ewentualnie kopytko, przypominamy, ¿e nie ma siê czym martwiæ, bo okazja do poprawki bêdzie ju¿ w pa¼dzierniku. Niech to bêdzie bodziec do poprawki nie na 5,2; 6,4, czy 7;8... wykorzystajcie ten czas, aby pó¼niej móc pochwaliæ siê not± 10!
A my dziêkujemy za tak liczne przybycie, zarówno kibiców, jak i uczestników egzaminu. Ju¿ odliczamy dni do pa¼dziernika!

 

 

¦pieszymy donie¶æ, ¿e WSZYSTKIE uczestniczki egzaminu PZJ przygotowywane do niego w KJK Pod ¯ubrem ZDA£Y EGZAMIN!!! Gratulacje dziewczyny! W ten sposób grono naszych je¼d¼ców posiadaj±cych odznaki poszerzy³o siê o 4 osoby posiadaj±ce br±z, oraz o pierwsz± osobê posiadaj±c± Z£OT¡ odznakê. Brawa!

 

***

 

W tym roku po raz kolejny spotkali¶my siê w urokliwych Roztokach Dolnych na dwutygodniowym obozie je¼dzieckim zorganizowanym przez KJK Pod ¯ubrem dla wszystkich mi³o¶ników koni.

Pobyt, podobnie jak w zesz³ym roku, rozpocz±³ siê od ogniska z pieczeniem kie³basek. Dzieci przesz³y te¿ "chrzest" obozowy. Kolejne dni wype³niono nauk± trudnej sztuki je¼dzieckiej - zarówno w teorii, jak i w praktyce. Najwiêcej emocji (tych pozytywnych) budzi³ 20km rajd konny. Wszyscy ochoczo wsiedli na koñ i doskonale sprawdzili swoje umiejêtno¶ci je¼dzieckie w warunkach terenowych. Ale ¿eby nie wszystko krêci³o siê wokó³, by³o te¿ sporo czasu na zabawy. S³u¿y³y temu m. in. dyskoteki oraz dzieciêce pokazy mody Czas up³yn±³ mi³o i beztrosko. Dopiero co wrócili¶my do Niepo³omic, a ju¿ wszyscy têskni± za wakacyjnym "bieszczadowaniem".

Dziêkujemy pani gosposi za pyszne obiadki, dziewcznom: Ani, Julicie, Karolinie i Wiktorii, oraz pani Danusi za opiekê.
Do zobaczenia za rok

 

 

 

Ju¿ tradycyjnie, we wakacje
zapraszamy na bezp³atne warsztaty je¼dzieckie!

Zajêcia rozpoczn± siê 1. lipca i bêd± trwaæ do 25. lipca.

Godz: 10:00 - 12:00

Wiêcej informacji pod numerem: 603 642 725,
oraz mailowo: kjk@kjkpodzubrem.pl

 

 Egzamin na odznaki PZJ

W sobotê, 19 pa¼dziernika, w KJK Pod ¯ubrem odby³ siê egzamin na br±zowe i srebrne odznaki PZJ. Serdecznie gratulujemy tym, którym uda³o siê zdobyæ upragnion± odznakê, a tym, którym powinê³a siê noga (tudzie¿ kopyto niesfornego rumaka) przypominamy, ¿e maj± prawo przyst±piæ do poprawki - okazja nadarzy siê ju¿ na wiosnê.

 

Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012