Start arrow 6 BDRK Jesieñ 2010 arrow 6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

 

6. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH

 W D£UGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY £UKOWE 08 – 10.10.2010r. w kl. LL, L, P, N


W  przypadku  zainteresowania  istnieje  mo¿liwo¶æ  rozegrania  Zawodów  Towarzyskich   zasady rozgrywania w pkt. IX.

I Informacje ogólne 

Organizator: 

Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej
ul. 3-go Maja 2, 38 – 540 Zagórz 

Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Orodek Je¼dziecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, £ukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
http://www.dolinakoni.pl
e-mail: biuro@dolinakoni.pl
Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71

Klub Jazdy Konnej Pod ¯ubrem” Niepo³omice
32-005 Niepo³omice, ul. Piaskowa 3b
mail: kjk@konieczajka.pl

T
adeusz Czajka, tel. 603 642 725, fax 012 2812016

 

Termin: 8-10.10.2010 r.
Miejsce zawodów:  £UKOWE, BIESZCZADY
Biuro zawodów: 

Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
Orodek Je¼dziecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, £ukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
 http://www.dolinakoni.pl
e-mail: biuro@dolinakoni.pl
Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71


Komisja dziowska:

  Przewodnicz±ca Anna Skobrtal
   Cz³onkowie

Anna Hada³a
Gra¿yna Kañka

   Komisja weterynaryjna

Jacek Kañka przewodnicz±cy
A
gnieszka Kobos 

   Lekarz wet. zawodówAgnieszka Kobos
   Lekarz medycynyGOPR
   Gospodarz toruTadeusz Czajka
   PodkuwaczWac³aw Gilarski
   Obs³uga komputerowa

Anna Hada³a

 

 

II Program zawodów

Pi±tek 08.10.2010r. 

godz. 20.00 ODPRAWA TECHNICZNA Orodek Je¼dziecki Dolina Koni szczegó³y rozgrywania konkursów oraz godziny startu zostan± podane na odprawie technicznej.
Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich zostan± podane po zakoñczeniu odprawy technicznej. 

 

Sobota 9.10.2010r.

 

godz. 7.00 PRZEGL¡D WETERYNARYJNY

KONKURS NR 1,     klasa N - 81 km na nor czasu

 

Godzina startu 08.00

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

-       dystans 81 km na czas (pêtle: 39 km; 21 km; 21 km),

-     trasa: 39 km 21 km 21 km,

-       bramki weterynaryjne po 39 km; 60 km i na mecie,

 

          -        przerwy po 39 km 30 min, po 60 km 40 min 

 

KONKURS NR 2,  klasa P - 60 km na nor czasu

Godzina startu 08.30

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

-       dystans 60 km na normê czasu (pêtle: 39 km; 21 km),

-       trasa: 39 km 21 km,

-       bramki weterynaryjne po 39 km i na mecie,

-       przerwy po 39 km 30 min.

 

 

 

KONKURS NR 3, klasa L - 39 km na normê czasu

 Godzina startu 09.00

 Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

-       dystans 39 km na normê czasu (pêtla: 39 km),

-       trasa: 39 km

-       bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.

 

 

KONKURS NR 4, klasa LL - 21 km na nor czasu

Godzina startu 09.30

Zasady rozgrywania konkursu zgodnie z Regulaminem Rozgrywania Zawodów Krajowych F.

-       dystans 21 km na normê czasu (pêtle: 21 km),

-       trasa: 21 km

-       bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie. 

 

 

III Informacje o trasie

Pêtle o d³ugo¶ci 21km i 39km.

 

Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz, czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m.
W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu.

 

IV Sprawy organizacyjne

 

Op³ata za boks 50 z³/za dzieñ (w tym ¶ció³ka i siano).

 

Stajnie przygotowane od dnia 8.10.2010 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.

 

Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 10, Tarnawa Dolna (liczba boksów ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê i siano na czas zawodów.

Op³aty startowe: 

  Konkurs Dystans  Wpisowe 
 konkurs 1
 81 km
 140 PLN
 konkurs 2
 60km 120 PLN
 konkurs 3
 39 km
 100 PLN
 konkurs 4
 21 km
 80 PLN

 

  Zg³oszenia nadsy³aæ:
  tel./fax: +48 13 46 62 048, 501 33 25 71, 664 495 553
  e-mail: biuro@dolinakoni.pl

 

Zg³oszenia ostateczne do dnia 01.10.2010r.

 

 

Konie zg³oszone po 01 pa¼dziernika mog± byæ przyjête przez organizatorów w miarê wolnych miejsc – zg³oszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%.

 

Zg³oszenie na zawody jest jednocze¶nie przyjêciem obowi±zku wniesienia ww. op³at.

Wa¿ne!

Op³aty prosimy uiszczaæ po uzgodnieniu rezerwacji.

Nr konta

 

66 1060 0076 0000 3070 0131 9062, Bank BPH SA Kraków
Zdzis³aw Szymulañski
ul. ¦w. Bronis³awy 24
30 - 203 Kraków
tytu³em: rajd d³ugodystansowy – dystans............