Start arrow 5 BDRK Wiosna 2010 arrow Opis rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Opis rajdu

PROPOZYCJE ZAWODÓW OGÓLNOPOLSKICH
W D£UGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY
– £UKOWE 2010 w kl. LL, L, P, N, 1*, 2*
W przypadku zainteresowania istnieje mo¿liwo¶æ rozegrania Zawodów Towarzyskich
– zasadyrozgrywania na koñcu dokumentu.
I Informacje ogólne


Organizator: Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej
Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni
Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice Termin: 7-9.05.2010 r.
Miejsce zawodów: £UKOWE, BIESZCZADY
Biuro zawodów:
Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej
Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe
O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni
38-516 Tarnawa Dolna, £ukowe 105
tel./fax: +48 13 46 62 048
http://www.dolinakoni.pl/
tel-mail: biuro@dolinakoni.pl
Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71
Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice
32-005 Niepo³omice, ul. Piaskowa 3b,
mail: kjk@konieczajka.pl
Tadeusz Czajka, tel. 603 642 725,
fax 012 2812016


Komisja sêdziowska:
Przewodnicz±ca – Anna Skobrtal
Cz³onkowie – Eulalia Michalik
– Anna Hada³a
Komisarz – Gra¿yna Kañka
Sta¿y¶ci – Ma³gorzata Melon, Bogumi³a D³ugosz, Barbara Galuba
Hanna Woltyñska, Justyna Ho³ój
Komisja weterynaryjna – Jacek Kañka – przewodnicz±cy
– Andrzej Bereznowski
– Mateusz Hecold
Lekarz wet. zawodów – Zbigniew Ko³odziejski
Lekarz medycyny – GOPR
Gospodarz toru – Tadeusz Czajka
Delegat techniczny – Ewa Szarska
Podkuwacz – Tadeusz Koza
Obs³uga komputerowa – Anna Hada³a
 

II Program zawodów
Pi±tek 7.05.2010 r.
godz. 18.00 – PRZEGL¡D WETERYNARYJNY
godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni – szczegó³y rozgrywania
konkursów oraz godziny startu zostan± podane na odprawie technicznej.
Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich zostan± podane po zakoñczeniu odprawy technicznej.
Sobota 8.05.2010 r.
KONKURS NR 1, klasa 2* - 125 km
Godzina startu –
07.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych.
W konkursie prowadzona bêdzie klasyfikacja z podzia³em na kategorie wiekowe.
- dystans 125 km na czas (pêtle: 37 km; 34 km; 27 km; 27 km),
- trasa: 37 km – (20+2x7) km – (20+7) km – (20+7) km,
- bramki weterynaryjne po 37 km; 71 km; 98 km i na mecie,
- przerwy po 37 km – 30 min, po 71 km – 40 min, po 98 km - 50 min
KONKURS NR 2, klasa 1* - 84 km
Godzina startu
– 08.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych
W konkursie prowadzona bêdzie klasyfikacja z podzia³em na kategorie wiekowe.
- dystans 84 km na czas (pêtle: 37 km; 27 km; 20 km),
- trasa: 37 km – (20+7) km – 20 km,
- bramki weterynaryjne po 27 km; 64 km i na mecie,
- przerwy po 27 km - 30 min, po 64 km - 40 min
KONKURS NR 3, klasa N - 84 km
Godzina startu
– 09.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych.
- dystans 84 km na czas (pêtle: 37 km; 27 km; 20 km),
- trasa: 37 km – (20+7) km – 20 km,
- bramki weterynaryjne po 27 km; 64 km i na mecie,
- przerwy po 27 km – 30 min, po 64 km – 40 min
Niedziela 9.05.2010 r.
KONKURS NR 4, klasa P - 57 km
Godzina startu –
8.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych.
- dystans 57 km na normê czasu (pêtle: 37 km; 20 km),
- trasa: 37 km – 20 km,
- bramki weterynaryjne po 37 km i na mecie,
- przerwy po 37 km – 30 min.
KONKURS NR 5, klasa L - 37 km
Godzina startu –
9.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych.
- dystans 37 km na normê czasu (pêtle: 37 km),
- trasa: 37 km
- bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.
KONKURS NR 6, klasa LL - 20 km
Godzina startu
– 10.00
Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny rajdów d³ugodystansowych.
- dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),
- trasa: 20 km
- bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.
GODZINY POPO£UDNIOWE - zakoñczenie zawodów, og³oszenie wyników. Organizator zapewnia flot’s
dla koni oraz puchary i upominki dla zawodników.

III Informacje o trasie
Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz,
czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki
asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m
W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu.

IV Sprawy organizacyjne
Op³ata za boks 150 z³/za zawody (w tym s³oma i siano).
Stajnie przygotowane od dnia 7.05.10 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego
przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.
Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 10,Tarnowa Dolna (ilo¶æ boksów
ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê i siano na czas zawodów.
Op³aty startowe:
Konkurs Dystans Wpisowe
Op³ata antydopingowa / Suma op³at startowych
konkurs 1 125 km 180 PLN 15 PLN/195 PLN
konkurs 2 84 km 160 PLN 15 PLN/175 PLN
konkurs 3 84 km 140 PLN 15 PLN/155 PLN
konkurs 4 57 km 120 PLN 15 PLN/ 135 PLN
konkurs 5 37 km 100 PLN 15 PLN/115 PLN
konkurs 6 20 km 80 PLN 15 PLN/95 PLN
Zg³oszenia nadsy³aæ:
tel./fax: +48 13 46 62 048, 501 33 25 71, 664 495 553
e-mail: biuro@dolinakoni.pl
Zg³oszenia ostateczne do dnia 24.04.2010 r.
Konie zg³oszone po 24 kwietnia mog± byæ przyjête przez organizatorów w miarê wolnych miejsc –zg³oszenie po terminie powoduje wzrost wpisowego o 50%.
Zg³oszenie na zawody jest jednocze¶nie przyjêciem obowi±zku wniesienia ww. op³at.
Wa¿ne! Op³aty prosimy uiszczaæ po uzgodnieniu rezerwacji.Nr konta
66 1060 0076 0000 3070 0131 9062, Bank BPH SA Kraków
Zdzis³aw Szymulañski
ul. ¦w. Bronis³awy 24
30 - 203 Kraków
tytu³em: op³ata startowa – dystans............
Pozosta³e op³aty – boks, noclegi, wy¿ywienie – na miejscu.
Noclegi: O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni - nocleg 35 PLN/os. tel. 664 495 553.
Istnieje mo¿liwo¶æ wykupienia wy¿ywienia: ¶niadanie i obiadokolacja w cenie 40 PLN/os./dzieñ
Dodatkowo na terenie zawodów bêdzie czynny bar.
V Warunki startu i niezbêdne dokumenty
Obowi±zuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Zwi±zku Je¼dzieckiego.
W konkursach nr 1, 2 mog± startowaæ zawodnicy zarejestrowani w PZJ i posiadaj±cy aktualn± licencjê
PZJ. Konie musz± posiadaæ aktualn± licencjê i paszport wystawiony przez PZJ lub FEI.
W konkursach 3, 4, 5, 6 mog± startowaæ zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadaj±cy aktualn±
licencjê sportow± PZJ lub WZJ. Konie musz± posiadaæ aktualn± licencjê WZJ lub PZJ oraz Paszport PZJ
lub PZHK.
W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowi±zuje twarde nakrycie g³owy (kask
z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.
W przypadku braków w dokumentacji je¼d¼ca lub konia para nie bêdzie dopuszczona do startu
w zawodach.

VI Inne informacje
1. Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pami±tkowe upominki rzeczowe.
2. Zawodnik bierze ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za zdrowie swoje i konia.
3. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci w razie wypadków i zachorowañ zawodników,
luzaków i koni, jak równie¿ w przypadku kradzie¿y, zniszczeñ, po¿arów i innych zdarzeñ
losowych podczas zawodów lub transportu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji
z organizacji konkursu w przypadku zg³oszenia mniej ni¿ 3 par do danej klasy konkursu oraz
rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji z podzia³em na kategorie wiekowe w wypadku zg³oszenia
mniej ni¿ 3 par do ka¿dej kategorii.
5. Nagrody – rozdzia³ upominków wg zajêtych miejsc w konkursie bez rozdzielania na kategorie
wiekowe.

VII Sprawy weterynaryjne1. Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.
2. Obowi±zuje nastêpuj±cy schemat szczepieñ:
a. szczepienie podstawowe:
i. pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczêcia szczepieñ
ii. drugie szczepienie – nie wcze¶niej ni¿ 21-go dnia i nie pó¼niej ni¿ 92 dnia od pierwszego
szczepienia.
b. szczepienie przypominaj±ce:
i. co 6 miesiêcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21 dniowy okres karencji);
ii. ¿adne szczepienie przypominaj±ce nie mo¿e siê odbyæ pó¼niej ni¿ na 7 dni przed
przybyciem na zawody.
Miêdzynarodowa Federacja Je¼dziecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaanga¿owanych w sport
je¼dziecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postêpowania z Koñmi, jak równie¿
przestrzegania zasady, ¿e dobro koni jest najwa¿niejsze. Dobro koni musi byæ zawsze uwzglêdniane we
wspó³zawodnictwie sportowym oraz nie mo¿e byæ podporz±dkowane celom komercyjnym.
Polski Zwi±zek Je¼dziecki prosi wszystkie osoby zaanga¿owane w jakikolwiek sposób w sporty konne
o przestrzeganie poni¿ej przedstawionego kodeksu oraz zasady, ¿e dobro konia jest najwa¿niejsze.
Dobro konia musi byæ zawsze i wszêdzie uwzglêdniane w sportach konnych i nie mo¿e byæ
podporz±dkowane wspó³zawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.
VIII KODEKS

POSTÊPOWANIA Z KONIEM
1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowañ konia do startu w zawodach, dobro konia musistaæ ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to sta³ej opieki, metod treningu, starannego obrz±dku, kucia i transportu.
2. Konie i je¼d¼cy musz± byæ wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezm± udzia³ w zawodach.
Odnosi siê to tak¿e do podawania leków i ¶rodków medycznych, zabiegów chirurgicznych
zagra¿aj±cych dobru konia lub ci±¿y klaczy, oraz do przypadków nadu¿ywania pomocy.
3. Zawody nie mog± zagra¿aæ dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren
zawodów, powierzchniê pod³o¿a, pogodê, warunki stajenne, kondycjê koni i ich bezpieczeñstwo
tak¿e podczas podró¿y powrotnej z zawodów.
4. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby zapewniæ koniom starann± opiekê po zakoñczeniu
zawodów, a tak¿e humanitarne traktowanie po zakoñczeniu kariery sportowej. Dotyczy to
w³a¶ciwej opieki weterynaryjnej obra¿eñ odniesionych na zawodach, spokojnej staro¶ci,
ewentualnie eutanazji.
5. PZJ zachêca wszystkie osoby dzia³aj±ce w sporcie je¼dzieckim do sta³ego podnoszenia swojej
|wiedzy oraz umiejêtno¶ci dotycz±cych wszelkich aspektów wspó³pracy

Program zawodów Towarzyskich

Pi±tek 7.05.2010 r.
godz. 18.00 – PRZEGL¡D WETERYNARYJNY
godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni – szczegó³y rozgrywania
konkursów towarzyskich oraz godziny startu zostan± podane na odprawie technicznej.
Sobota 8.05.2010 r.
Towarzyski Konkurs nr 1 – 37 km
Godzina startu
– 10.00
- dystans 37 km na normê czasu (pêtle: 37 km),
- trasa: 37 km
- bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.
Towarzyski Konkurs nr 2 – 20 km
Godzina startu
– 10.30
- dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),
- trasa: 20 km
- bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.
Niedziela 9.05.2010 r.
Towarzyski Konkurs nr 3 – 20 km
Godzina startu
– 10.00
- dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),
- trasa: 20 km
- bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.
I. Informacje o trasie
Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz,
czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki
asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m
W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu.

II. Sprawy organizacyjne
Op³ata za boks 150 z³/za zawody (w tym s³oma i siano).
Stajnie przygotowane od dnia 7.05.10 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego
przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.
Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 10,Tarnowa Dolna (ilo¶æ boksów
ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê i siano na czas zawodów.
Op³aty startowe
Konkurs Dystans Wpisowe Op³ata antydopingowa
Towarzyski konkurs 1 37 km 90 PLN -
Towarzyski konkurs 2 20 km 70 PLN -
Towarzyski konkurs 3 20 km 70 PLN -
Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich
• udzia³ dla koni, które ukoñczy³y 48 miesiêcy ¿ycia
i starszych i zawodników od 14 roku ¿ycia
• têtno nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 64 ud/min.
• czas przedstawienia konia do badania wynosi 30 min.
Istnieje dwukrotna mo¿liwo¶æ wej¶cia na ka¿d± bramkê weterynaryjn±.
• start indywidualny lub w grupach 2-3 osobowych
• czas przejazdu jest zamykany na linii mety
• prêdko¶æ minimalna 5 km/godz. maksymalna 14 km/godz.
Zasady punktacji
1. odwodnienie konia:
1-2 sekundy – 5 pkt
3-4 sekundy – 3 pkt
5 i wiêcej sekund – 0 pkt
2. ruch
bez zastrze¿eñ (ocena A) – 5pkt
nieregularny (ocena B) – 3pkt
kulawy – eliminacja konia i zawodnika
3. czas wej¶cia na bramkê weterynaryjn±
do 10 min. – 4 pkt
10 - 20 min - 2 pkt
powy¿ej 20 min – 0 pkt
4. wynik testu Ridgewaya
ujemny – plus 2 pkt
0 – 0 pkt
dodatni – minus 2 pkt
Suma punktów za powy¿sze parametry mno¿ona jest przez wspó³czynnik uzyskanej prêdko¶ci (od 0,500 do 1,400)

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012