Start arrow 5 BDRK Wiosna 2010 arrow 5BDRK Wiosna 2010 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
5BDRK Wiosna 2010
 

Zakoñczony 5. D³ugodystansowy Rajd w Bieszczadach

Wiosenne spotkanie na trasie bieszczadzkich ³±k i lasów podczas 5. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego od 7 do 9 maja 2010 r. przebiega³o w zdrowej i sportowej atmosferze.

Do rywalizacji stanêli zawodnicy z Klubu Je¼dzieckiego Bik Geniusze, KJK Pod ¯ubrem z Niepo³omic, Stajni Galicja Bie¼dziedza, KJ MLS I-E PW Dolina Koni z £ukowego oraz zawodnicy niezrzeszeni.


Odprawê techniczn± w pi±tkowy wieczór poprowadzi³y sêdziny - Anna Skobrtal i Eulalia Michalik, a trasê rajdu omówi³ gospodarz toru – Tadeusz Czajka.

Podczas zawodów odby³y siê konkursy klasy N, L w randze zawodów regionalnych oraz dwa towarzyskie konkursy klasy LL.

Zmagania zaczêli¶my w sobotni poranek. Najpierw bramka weterynaryjna, na której badania prowadzi³ pan Jacek Kañka. Nad dokumentacj± zawodników i koni czuwa³a pani Gra¿yna Kañka – komisarz zawodów.

Niestrudzona w walce z komputerem pani Anna Hada³a spisywa³a uzyskiwane przez zawodników i ich konie wyniki. Natomiast pani Justyna Ho³ój przygotowywa³a listy startowe i pilnowa³a zapisów na bramkach.

Na starcie w klasie N pojawi³a siê i ukoñczy³a zawody jedna para – Zbigniew Szczygie³ (KJ Bik Geniusze) na koniu E-Tam oo. Do rywalizacji o miejsca w klasie L stanê³o 4 zawodników. W sobotê 08.05.2010r. wystartowa³ na tym dystansie i ukoñczy³ go Jakub Misiorowski na Dominecie oo (KJK Pod ¯ubrem Niepo³omice), natomiast w niedzielê w konkursie klasy L postanowi³o wystartowaæ trzech zawodników Zdzis³aw Szymulañski (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) na Puencie sp, Aleksandra Horak (niezrzeszona) na Dumce wlkp. oraz Agata Nieciecka (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) na Mad¿iku ¶l.

W zawodach towarzyskich pojawi³o siê najwiêcej par. I tak w sobotê (08.05.2010r.) do sportowej rywalizacji stanê³o 9 par: Andrzej Bodnar (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) – Demon, Janusz Karu¶ (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) – Dar Daffe oo, Piotr Kicak (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) – Bogota m, Jerzy Kosiba (Stajnia Galicja Bie¼dziedza) – £owiczanka ¶l, Agata Nieciecka – Mad¿ik, Stanis³aw Stasiowski (Stajnia Galicja Bie¼dziedza) – £obuz ¶l., Grzegorz Szymulañski (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) – Puzon sp., £ukasz Szymulañski (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) – Neapolitano XIII – 14 SK, Magdalena Zamorska (Stajnia Galicja Bie¼dziedza) – Karo.

A w niedzielê zobaczyli¶my na starcie Piotra Hoszowskiego (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) na Donaldzie sp, Janusza Karusia na Demonie, Katarzynê Peja¶ (KJ MLS I-E PW Dolina Koni) na Gandawie oo, Stanis³awa Stasiowskiego na £obuzie, Olgê Tarnawczyk na Dar Daffe  i Magdalenê Zamorsk± na Karo. Start ukoñczy³o 5 par.

Kiedy ostatni zawodnik pojawi³ siê na mecie pogoda siê za³ama³a – spad³ grad. Mimo to wszyscy zadowoleni wrócili do stajni gdzie otoczyli swoje konie opiek±.

O godzinie 17.00 Komisja Sêdziowska pod przewodnictwem pani Anny Skobrtal wrêczy³a puchary, nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów. Na zakoñczeniu rajdu go¶cili¶my równie¿ pana Wojciecha Blecharczyka Burmistrzea Miasta Sanok, który gratulowa³ najlepszym zawodnikom w towarzyskim konkursie klasy LL rozegranym 08.05.2010r. wrêczaj±c im puchary ufundowane przez Urz±d Miasta i Gminy w Sanoku.

Drugi towarzyski konkurs klasy LL zosta³ rozegrany o Puchar Marsza³ka Województwa Podkarpackiego Zygmunta Cholewiñskiego, pod którego honorowym patronatem odbywa³ siê 5. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny.

 

Pragniemy podziêkowaæ naszym sponsorom i partnerom: panu Miros³awowi Jakielowi – Dyrektorowi oddzia³u PGNiG w Sanoku, pani Beacie Rapa – Dyrektorowi Oddzia³u Regionu Po³udniowo-Wschodniego Banku BG¯, panu Markowi Scelinie – Staro¶cie Powiatu w Lesku, panu Bogus³awowi Jaworskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz, pani Renacie Wujek – Darteak – przedstawicielowi i dystrybutorowi firmy Podium, panu Rafa³owi Rysz – Huta Szk³a Artystycznego i Gospodarczrgo w Rymanowie i firmie Hipowet.

 

Jeste¶my bardzo wdziêczni za udostêpnienie terenów le¶nych Nadle¶niczemu z Nadle¶nictwa Lesko – panu Józefowi Kosibie oraz  Nadle¶niczemu z Nadle¶nictwa Baligród – panu Wojciechowi G³uszko.

 

Szczególne podziêkowania sk³adamy pani Ewie Szarskiej, która przeprowadzi³a dla nas wyklad dotycz±cy rajdów d³ugodystansowych. I pomog³a przy analizie wyników zawodników i koni w tej edycji rajdu. Liczymy, na jej obecno¶æ podczas nastêpnego rajdu i kolejnych.


 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012