Start arrow 4 BDRK Jesieñ 2009 arrow 4.BDRK Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
4.BDRK

S³oneczny jesienny rajd
Piêkna jesienna aura towarzyszy³a nam podczas trwaj±cego dwa dni Bieszczadzkiego rajdu konnego. Pierwszy weekend pa¼dziernika zda³ egzamin w kategorii s³onecznej pogody, choæ w drugi dzieñ, mocno wiej±cy wiatr próbowa³ nam zepsuæ radosne nastroje. Egzamin z umiejêtno¶ci jazdy w terenie zdali te¿ uczestnicy rajdu. Wyniki jakie osi±gnêli zawodnicy s± imponuj±ce i widaæ ¿e z roku na rok s± coraz lepsze.

Zdzis³aw Szymulañski.
Zawodnik, organizator i w³a¶ciciel o¶rodka
w £ukowem z koniem Puenta podczas
badania weterynaryjnego.
Na starcie Zawodniczki KJK „Pod ¯ubrem”
Od lewej – Maria Por±bka na koniu
Marwin – II. miejsce, i Teresa Wo¼ny
na O’Reganie – III miejsce na dystansie 20 km.
   
 Agata Nieciecka. Zwyciêzczyni w dwóch
konkursach, w dystansach 60 i 20 km.
Na fotografi dosiada Mad¿ika. „£ukoraj”
Dolina Koni, £ukowe.
Jan Sudyka na Puzonie.
I miejsce na dystansie 20 km
   
 Lekarz weterynarii Jacek Kañka.......realizow³ siê równie¿ jako arysta grafik.
   
Szef Kosmisji sêdziowskiej
Eulalia Michalik prezentuje nagrody
od sponsorów.
Dziêkujemy Przemkowi O³dakowskiemu
 i Tadeuszowi Czajce
za  udostêpnienie zdjêæ
Organizatorzy – Prezes KJK „Pod ¯ubrem”,
Tadeusz Czajka, Prezes O¶rodka Je¼dzieckiego
– Dolina Koni, Zbigniew Szymulañski.
Lekarz weterynarii – Jacek Kañka.
Komisja sêdziowska – Eulalia Michalik,
Gra¿yna Kañka, Anna Hada³a, Anna Skrobtal.

 

Na starcie 4. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego stawi³o siê wielu zawodników bior±cych udzia³ w poprzednich edycjach naszego rajdu. Ale, nie zabrak³o osób które uczestniczy³y w nich po raz pierwszy. Jak co roku za przygotowanie trasy odpowiadali organizatorzy, Zdzis³aw Szymulañski z KJ „Doliny Koni” oraz Tadeusz Czajka z KJK „Pod ¯ubrem”, I jak co roku wywi±zali siê doskonale z powierzonego zadania. Zawodnicy rywalizowali w klasie towarzyskiej na dystansach: 20, 40, 60 km. Rajd zakoñczy³ siê rozdaniem nagród w £ukowem – Dolina Koni. Rozdania nagród dokona³a Komisja Sêdziowska pod przewodnictwem p. Eulalii Michalik. 5. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny zapowiada siê bardzo ciekawie i emocjonuj±co i ju¿ dzi¶ zapraszamy, wiosn± 2010 r. na kolejny rajd. ¯ycz±c jeszcze lepszych wyników i przyjemno¶ci z rywalizacji.
T. Czajka, Z. Szymulañski

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim sponsorom: Gminie Baligród,
Starostwu Powiatowemu w Lesku, oraz Gminie Zagórz.
Firmie Hipowet, która ufundowa³a specjalne
nagrody dla zawodników.
Jeste¶my bardzo wdziêczni za udostêpnienie terenów le¶nych
Nadle¶nictwom w Baligrodzie, Rymanowie i Lesku.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012