Start arrow 4 BDRK Jesieñ 2009 arrow Opis rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
4. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

Serdecznie zapraszamy
na

4. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny,
w kl. L, P, N, 1*, 2* który odbêdzie siê

w dniach 2-4.10.2009 r.

 

Zapraszamy na kolejn± 4. edycjê Rajdu konnego, ciesz±cego siê zainteresowaniem w¶ród mi³o¶ników tej dyscypliny, amatorów jak i profesjonalistów, którzy bardzo ciep³o wspominali poprzednie zawody.

 

Trasy, jak zwykle, zosta³y przygotowane w profesjonalny sposób, a atmosfera która otacza rajd sprawia, ¿e chêtnych zarówno do startów jak i kibicowania jest z roku na rok coraz wiêcej.

 

¯ywimy wiêc nadziejê, ¿e w pierwszy weekend pa¼dziernika, bêdzie znów dane siê nam spotkaæ w Bieszczadach, regionie przyjaznym koniom, je¼d¼com i wszystkim mi³o¶nikom aktywnego wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu.

PROPOZYCJE ZAWODÓW REGIONALNYCH

W D£UGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH BIESZCZADY- £UKOWE 2009

w kl. L, P, N, 1*, 2*

W przypadku zainteresowania istnieje mo¿liwo¶æ rozegrania Zawodów Towarzyskich

 

I. Informacje ogólne

Organizator: Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej,

Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice.

 

Termin: 2-4.10.2009 r.

 

Miejsce zawodów: £UKOWE, BIESZCZADY

 

Biuro zawodów: Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice,

32-005 Niepo³omice, ul. Piaskowa 3b, mail: kjk@konieczajka.pl

tel. 0603 642 725, faks 012 2812016,

Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej

Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe

O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

38-516 Tarnawa Dolna, £ukowe 105

tel./fax: +48 13 46662048

www.dolinakoni.pl, e-mail: biuro@dolinakoni.pl

Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71

 

Komisja sêdziowska: Eulalia Michalik– przewodnicz±ca

Anna Skobrtal, Anna Hada³a, Gra¿yna Kañka

 

Komisja weterynaryjna: Jacek Kañka – przewodnicz±cy

 

Lekarz wet. zawodów: Grzegorz Wroñski

 

II. Program zawodów

Pi±tek 2.10.2009 r.

godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

– szczegó³y rozgrywania konkursów oraz godziny przegl±dów weterynaryjnych

i startu zostan± podane na odprawie technicznej

 

Sobota 3.10.2009 r.

PRZEGL¡D WETERYNARYJNY – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

Start i meta przy stajniach – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

KONKURS NR 1 - 20 km

KONKURS NR 2 - 40 km

KONKURS NR 3 - 60 km

KONKURS NR 4 - 80 km

KONKURS NR 5 - 120 km

Niedziela 4.10.2009 r.

PRZEGL¡D WETERYNARYJNY – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

Start i meta przy stajniach – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

KONKURS NR 6 - 20 km

KONKURS NR 7 - 40 km

KONKURS NR 8 - 60 km

KONKURS NR 9 - 80 km

Godziny wieczorne - O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni (¶wietlica o¶rodka)

– zakoñczenie Rajdu, wrêczenie nagród, ognisko

 

Zasady rozgrywania konkursów regionalnych – zgodnie z przepisami PZJ

 

III. Sprawy organizacyjne

Stajnie przygotowane od dnia 2.10.09 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przyjazdu – po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 10, Tarnowa Dolna (ilo¶æ boksów ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê na czas zawodów. Mo¿liwo¶æ zakupienia siana na miejscu w cenie 4 z³ za 10 kg.

Op³aty: organizacyjna - 150 z³ od konia, stanowisko dla konia - 25 z³. za dzieñ, boks 50 z³ za dzieñ.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do dnia 25.09.2009 r. na adres biura zawodów.

Konie zg³oszone po 25 wrze¶nia mog± byæ przyjête przez organizatorów w miarê wolnych miejsc.

Noclegi: O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni – nocleg 35 z³/os. tel. 664 495 553.

 

IV. Inne informacje

1. Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pami±tkowe nagrody rzeczowe.

2. Zawodnik bierze ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za zdrowie swoje i konia.

3. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci w razie wypadków i zachorowañ zawodników, luzaków i koni, jak równie¿ w przypadku kradzie¿y, zniszczeñ, po¿arów i innych zdarzeñ losowych podczas zawodów lub transportu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu zawodów.

6. Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rajdów d³ugodystansowych odsy³amy na stronê www.endurance.pl, www.pzj.pl i do ksi±¿ek p. Ewy Szarskiej.

7. Wynajem konia na rajd. Informacje Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71

 

V. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

Obowi±zuje nastêpuj±cy schemat szczepieñ:

a. szczepienie podstawowe:

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczêcia szczepieñ

• drugie szczepienie – nie wcze¶niej ni¿ 21-go dnia i nie pó¼niej ni¿ 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominaj±ce:

• co 6 miesiêcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);

• ¿adne szczepienie przypominaj±ce nie mo¿e siê odbyæ pó¼niej ni¿ na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 

Polski Zwi±zek Je¼dziecki prosi wszystkie osoby zaanga¿owane w jakikolwiek sposób w sporty konne, o przestrzeganie poni¿ej przedstawionego kodeksu oraz zasady, ¿e dobro konia jest najwa¿niejsze. Dobro konia musi byæ zawsze i wszêdzie uwzglêdniane w sportach konnych i nie mo¿e byæ podporz±dkowane wspó³zawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

KODEKS POSTÊPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowañ konia do startu w zawodach, dobro konia musi staæ ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to sta³ej opieki, metod treningu, starannego obrz±dku, kucia i transportu.

II. Konie i je¼d¼cy musz± byæ wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezm± udzia³ w zawodach. Odnosi siê to tak¿e do podawania leków i ¶rodków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagra¿aj±cych dobru konia lub ci±¿y klaczy, oraz do przypadków nadu¿ywania pomocy.

III. Zawody nie mog± zagra¿aæ dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchniê pod³o¿a, pogodê, warunki stajenne, kondycjê koni i ich bezpieczeñstwo tak¿e podczas podró¿y powrotnej z zawodów.

IV. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby zapewniæ koniom starann± opiekê po zakoñczeniu zawodów, a tak¿e humanitarne traktowanie po zakoñczeniu kariery sportowej. Dotyczy to w³a¶ciwej opieki weterynaryjnej obra¿eñ odniesionych na zawodach, spokojnej staro¶ci, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachêca wszystkie osoby dzia³aj±ce w sporcie je¼dzieckim do sta³ego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejêtno¶ci dotycz±cych wszelkich aspektów wspó³pracy z koniem.

 

Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich

 

• udzia³ dla koni, które ukoñczy³y 48 miesiêcy ¿ycia

i starszych i zawodników od 14 roku ¿ycia

• têtno nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 64 ud/min.

• czas przedstawienia konia do badania wynosi 30 min.

Istnieje dwukrotna mo¿liwo¶æ wej¶cia na ka¿d± bramkê weterynaryjn±.

• start indywidualny lub w grupach 2-3 osobowych

• czas przejazdu jest zamykany na linii mety

• prêdko¶æ minimalna 5 km/godz. maksymalna 14 km/godz.

 

Zasady punktacji

1. odwodnienie konia:

1-2 sekundy – 5 pkt

3-4 sekundy – 3 pkt

5 i wiêcej sekund – 0 pkt

2. ruch

bez zastrze¿eñ (ocena A) – 5pkt

nieregularny (ocena B) – 3pkt

kulawy – eliminacja konia i zawodnika

3. czas wej¶cia na bramkê weterynaryjn±

do 10 min. – 4 pkt

10 - 20 min - 2 pkt

powy¿ej 20 min – 0 pkt

4. wynik testu Ridgewaya

ujemny – plus 2 pkt

0 – 0 pkt

dodatni – minus 2 pkt

Suma punktów za powy¿sze parametry mno¿ona jest przez wspó³czynnik uzyskanej prêdko¶ci (od 0,500 do 1,400)

 

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 31.08.2009r.

 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012