Start arrow 3 BDRK Wiosna 2009 arrow Zakoñczenie rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
3.BDRK

3. Bieszczadzki Rajd zakoñczony

Na maj wiele osób czeka z utêsknieniem. Dla jednych miesi±c ten kojarzy siê z por± zakochanych, dla innych z rozpoczêciem weekendowych majówek, natomiast dla wszystkich mi³o¶ników je¼dziectwa z otwarciem, tak wyczekiwanego sezonu.

   
Szanowna Komisja Sêdziowska i G³ówny WeterynarzPrezes Tadeusz Czajka, zadowolony z wyników

Nikogo wiêc nie zdziwi³ fakt, ¿e na starcie 3 Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego, stawi³o siê wielu zawodników, nie tylko zreszt± amatorskiego je¼dziectwa, gdy¿ splendoru imprezie niew±tpliwie doda³ fakt, ¿e w¶ród zawodników znalaz³ siê reprezent naszej kadry narodowej Ryszard Zieliñski. Mimo, ¿e sami widzieli ju¿ niejedno i startowali w przeró¿nych warunkach, uczciwie przyznali, ¿e trud jaki w³o¿yli w przygotowanie rajdu organizatory, czyli Zdzis³aw Szymulañski z KJ „Doliny Koni” oraz Tadeusz Czajka z KJK „Pod ¯ubrem”, nie poszed³ na marne, a trasy zosta³y dobrze przygotowane. A ¿e nie by³y to jedynie czcze s³owa, ani przejaw kurtuazji, najlepiej ¶wiadczy fakt, ¿e wyrazili oni chêæ przygotowywania siê na tych trasach do nadchodz±cych mistrzostw Europy…

Nawet pogoda dostosowa³a siê do narzuconych wysokich kanonów i by³a wrêcz idealna do przeprowadzenia zawodów. S³oñce lekko przygrzewa³o z zza chmur, wiêc temperatura by³a optymalna.

Skoro spisali siê organizatorzy, dopisa³a pogoda, zawodnicy nie mogli byæ gorsi i w swe starty w³o¿yli ca³y swój kunszt, poparty nale¿ytym przygotowaniem kondycyjnym, nad którym pracowali niemal ca³± zimê i wiosnê. Mogli oni rywalizowaæ w klasie towarzyskiej i regionalnej na dystansach: 20, 40, 60 i 80 km.

 Zbigniew Szymulañski i Tadeusz CzajkaAleksandra Piotrowska. Najlepsza na 20 km

 Marysia Por±bka. ¦wietn± prêdko¶æ, wysokie têtno Zuzanna Korabik po ukoñczonym konkursie

 Janusz Boñczak i Aleksandra Piotrowska po 40 km Agata Nieciecka pierwsza na 80 km

Rajd zakoñczy³ siê rozdaniem nagród w £ukowym – Dolina Koni. Eulalia Michalik stoj±ca na czele Komisji Sêdziowskiej dopilnowa³a, by przepiekane puchary, flo’s i dyplomy trafi³y, do tych, którzy rzeczywi¶cie na to zas³u¿yli. Ca³a impreza zosta³a doskonale zorganizowana, pomimo zawirowañ zwi±zanych ze zmian± trasy, a spowodowan± wyrêbem i zwózk± drewna z lasów pañstwowych. Przy biesiadnym ognisku, które rozpalono na koniec rajdu, Wszyscy ¶wietnie siê bawili. Ci którzy nie znale¼li siê w gronie zwyciêzców, powodowani sportow± z³o¶ci±, buñczucznie zapowiedzieli srogi rewan¿ w biegu jesiennym. Znaj±c charakter je¼d¼ców mo¿na ¶mia³o przypuszczaæ, ¿e nie by³y to s³owa rzucone na wiatr, przez co 4 Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny, zapowiada siê jeszcze bardziej interesuj±co ni¿ dotychczasowe.

My ju¿ dzi¶ nie mo¿emy doczekaæ siê nadchodz±cych emocji i dlatego nie zwlekaj±c, zapraszamy jesieni± w Bieszczady!

 

1.
DSC00137.JPG
2.
DSC00138.JPG
3.
DSC00140.JPG
4.
DSC00141.JPG
5.
DSC00142.JPG
6.
DSC00143.JPG
7.
DSC00144.JPG
8.
DSCF6733.JPG
9.
DSCF6734.JPG
10.
DSCF6749.JPG
11.
DSCF6775.JPG
12.
DSCF6802.JPG
13.
DSCF6804.JPG
14.
DSCF6805.JPG
15.
DSCF6807.JPG
16.
DSCF6810.JPG
17.
DSCF6816.JPG
18.
DSCF6819.JPG
19.
DSCF6825.JPG
20.
DSCF6827.JPG
21.
DSCF6842.JPG
22.
DSCF6862.JPG
23.
DSCF6866.JPG
24.
DSCF6878.JPG
25.
DSCF6894.JPG
26.
DSCF6904.JPG
27.
DSCF6906.JPG
28.
DSCF6948.JPG
29.
DSCF6950.JPG
30.
DSCF6977.JPG
31.
DSCF6981.JPG
32.
DSCF6982.JPG
33.
DSCF6986.JPG
34.
DSCF6988.JPG
35.
DSCF7002.JPG
36.
DSCF7007.JPG
37.
DSCF7012.JPG
38.
DSCF7031.JPG
39.
DSCF7037.JPG
40.
DSCF7055.JPG
41.
DSCF7060.JPG
42.
DSCF7068.JPG
43.
DSCF7101.JPG
44.
DSCF7106.JPG
45.
DSCF7111.JPG
46.
DSCF7120.JPG
47.
DSCF7122.JPG
48.
DSCF7123.JPG
49.
DSCF7136.JPG
50.
DSCF7142.JPG
51.
DSCF7149.JPG
52.
DSCF7151.JPG
53.
DSCF7152.JPG
54.
DSCF7154.JPG
55.
DSCF7155.JPG
56.
DSCF7156.JPG
57.
DSCF7157.JPG
58.
DSCF7159.JPG
59.
DSCF7161.JPG
60.
DSCF7163.JPG
61.
DSCF7164.JPG
62.
DSCF7167.JPG
63.
DSCF7179.JPG
64.
DSCF7180.JPG
65.
DSCF7181.JPG
66.
DSCF7182.JPG
67.
DSCF7183.JPG
68.
DSCF7184.JPG
69.
DSCF7203.JPG
70.
DSCF7216.JPG
71.
DSCF7250.JPG
72.
DSCF7262.JPG
73.
DSCF7271.JPG
74.
DSCF7277.JPG
75.
IMG_3071.jpg
76.
IMG_3072.jpg
77.
IMG_3073.jpg
78.
IMG_3074.jpg
79.
IMG_3075.jpg
80.
IMG_3076.jpg
81.
IMG_3077.jpg
82.
IMG_3078.jpg
83.
IMG_3079.jpg
84.
IMG_3080.jpg
85.
IMG_3081.jpg
86.
IMG_3082.jpg
87.
IMG_3083.jpg
88.
IMG_3084.jpg
89.
IMG_3085.jpg
90.
IMG_3086.jpg
91.
IMG_3087.jpg
92.
IMG_3088.jpg
93.
IMG_3089.jpg
94.
IMG_3090.jpg
95.
IMG_3091.jpg
96.
IMG_3092.jpg
97.
IMG_3093.jpg
98.
IMG_3094.jpg
99.
IMG_3095.jpg
100.
IMG_3096.jpg
101.
IMG_3097.jpg
102.
IMG_3098.jpg
103.
IMG_3099.jpg
104.
IMG_3100.jpg
105.
IMG_3101.jpg
106.
IMG_3102.jpg
107.
IMG_3103.jpg
108.
IMG_3104.jpg
109.
IMG_3105.jpg
110.
IMG_3106.jpg
111.
IMG_3149.jpg
112.
IMG_3150.jpg
113.
IMG_3151.jpg
114.
IMG_3152.jpg
115.
IMG_3153.jpg
116.
IMG_3154.jpg
117.
IMG_3161.jpg
118.
IMG_3162.jpg
119.
IMG_3163.jpg
120.
IMG_3164.jpg
121.
IMG_3165.jpg
122.
IMG_3166.jpg
     
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012