Start arrow 3 BDRK Wiosna 2009 arrow Opis rajdu Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
3 BDRK

 

Serdecznie zapraszamy na 3. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny, zaliczany do Regionalnych Zawodów w Rajdach D³ugodystanowych, który odbêdzie siê w dniach 1-3.05.2009 r.

Ta impreza, bêd±ca oficjalnym rozpoczêciem sezonu, od swej pierwszej edycji, cieszy siê ogromnym zainteresowaniem w¶ród mi³o¶ników tej dyscypliny, a zg³oszenia do udzia³u w niej nap³ywaj± równie¿ spoza granic Polski.

Zdzis³aw Szymulañski wytycza
trasê rajdu jesiennego.

Prezes Tadeusz Czajka kontroluje
i czuwa

Zapewne i w tym roku bêdzie podobnie, bo trasy, jak zwykle, zosta³y przygotowane w profesjonalny sposób, a atmosfera która otacza rajd, sprawia, ¿e chêtnych zarówno do startów jak i kibicowania jest z roku na rok coraz wiêcej.

   
 Równie¿ na Hucu³achI tylko galopowaæ...

¯ywimy wiêc nadziejê, ¿e w pierwszy weekend maja, bêdzie dane siê nam spotkaæ w Bieszczadach, regionie przyjaznym koniom, je¼d¼com i wszystkim mi³o¶nikom aktywnego wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu.

 Dok³adne pomiary têtna. Trofea i uznanie.

 

PROPOZYCJE ZAWODÓW TOWARZYSKICH
W D£UGODYSTANSOWYCH RAJDACH KONNYCH
BIESZCZADY- £UKORAJ 2009

W przypadku zainteresowania istnieje mo¿liwo¶æ rozegrania
Zawodów Regionalnych w kl. L, P, N

 

I. Informacje ogólne
Organizator: Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej,
Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice.

Termin: 1-2.05.2009

Miejsce zawodów: £UKOWE, BIESZCZADY

Biuro zawodów: Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice,
32-005 Niepo³omice, ul. Piaskowa 3b mail: kjk@konieczajka.pl
tel
. 0603 642 725 , faks 012 2812016,

Dolinia Koni £ukowe, Zdzis³aw Szymulañski,
tel. 501 33 25 71, faks 013 46 620 48

Komisja sêdziowska: Eulalia Michalik– przewodnicz±ca
Anna Skobrtal, Anna Hada³a, Gra¿yna Kañka

Komisja weterynaryjna: Jacek Kañka– przewodnicz±cy
Lekarz wet. zawodów: Grzegorz Wroñski

II. Program zawodów

Czwartek 30.04.2009

godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – w Dolinie Koni £ukowe – szczegó³y rozgrywania konkursów oraz godziny przegl±dów weterynaryjnych i startu zostan± podane na odprawie technicznej

Pi±tek 1.05.2009

PRZEGL¡D WETERYNARYJNY – w Dolinie Koni £ukowe

Start i meta przy stajniach – Dolinia Koni £ukowe

KONKURS NR 1 - 20 km

KONKURS NR 2 - 40 km

 

Sobota 2.05.2009

PRZEGL¡D WETERYNARYJNY – w Dolinie Koni £ukowe

Start i meta przy stajniach – Dolinia Koni £ukowe

KONKURS NR 3 - 20 km

KONKURS NR 4 - 40 km

Godziny wieczorne - Dolinia Koni £ukowe ( ¶wietlica o¶rodka)
– zakoñczenie Rajdu, wrêczenie nagród, ognisko

Zainteresowanych rozegraniem REGIONALNYCH Zawodów w Rajdach D³ugodystansowych w klasie L, P i N prosimy o kontakt z Organizatorem w terminie do dnia 10.04.2009 r. na adres biura zawodów.

III. Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich

• udzia³ dla koni, które ukoñczy³y 48 miesiêcy ¿ycia

i starszych i zawodników od 14 roku ¿ycia

• têtno nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 64 ud/min.

• czas przedstawienia konia do badania wynosi 30 min.

Istnieje dwukrotna mo¿liwo¶æ wej¶cia na ka¿d± bramkê weterynaryjn±.

• start indywidualny lub w grupach 2-3 osobowych

• czas przejazdu jest zamykany na linii mety

• prêdko¶æ minimalna 5 km/godz. maksymalna 14 km/godz.

 

Zasady punktacji

1. odwodnienie konia:

1-2 sekundy – 5 pkt

3-4 sekundy – 3 pkt

5 i wiêcej sekund – 0 pkt

2. ruch

bez zastrze¿eñ (ocena A) – 5pkt

nieregularny (ocena B) – 3pkt

kulawy – eliminacja konia i zawodnika

3. czas wej¶cia na bramkê weterynaryjn±

do 10 min. – 4 pkt

10 - 20 min - 2 pkt

powy¿ej 20 min – 0 pkt

4. wynik testu Ridgewaya

ujemny – plus 2 pkt

0 – 0 pkt

dodatni – minus 2 pkt

Suma punktów za powy¿sze parametry mno¿ona jest przez wspó³czynnik uzyskanej prêdko¶ci (od 0,500 do 1,400)

 

IV. Informacje o trasie

Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz, czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m

W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu

 

V. Warunki techniczne

Zawodnik

• Zawodnik musi mieæ ukoñczony 14 rok ¿ycia

• Zawodnik musi byæ ubezpieczony od NNW na czas rajdu

• Zawodnik musi posiadaæ aktualne badania lekarskie na start w tych zawodach.

• Zawodnik musi posiadaæ dokument to¿samo¶ci. Zawodnicy niepe³noletni musz±

posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub prawnych opiekunów na start w tych zawodach.

• W czasie rajdu zawodnika obowi±zuje twarde nakrycie g³owy zapinane pod

brod± i buty z obcasem. Na trasie rajdu nie wolno u¿ywaæ ostróg.

Koñ

• W rajdzie mog± braæ udzia³ konie, które ukoñczy³y czwarty rok ¿ycia (48 miesiêcy).

• Nie mog± braæ udzia³u klacze wysoko ¼rebne (od 4 m-ca ci±¿y) oraz karmi±ce

(do 9 m- ca po wy¼rebieniu).

• koñ musi posiadaæ dokument identyfikacyjny – paszport PZHK lub PZJ

• koñ musi posiadaæ aktualne szczepienia przeciw grypie

• w przypadku kulawizny koñ nie bêdzie w ¿adnym wypadku dopuszczony do rajdu.

• nie bêd± dopuszczone do rajdu konie z têtnem wy¿szym ni¿ 64 ud/min.

• nie bêd± dopuszczone do rajdu konie niespokojne, nie daj±ce siê zbadaæ lekarzowi wet. oraz konie stanowi±ce zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ludzi i innych koni.

 

VI. Sprawy organizacyjne

Stajnie przygotowane od dnia 30.04.09 (czwartek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przyjazdu – po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem. Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 10, Tarnowa Dolna (ilo¶æ boksów ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê na czas zawodów. Mo¿liwo¶æ zakupienia siana na miejscu w cenie 4 z³ za 10 kg.

Op³aty: organizacyjna - 150 z³ od konia, stanowisko dla konia - 25 z³. za dzieñ, boks 50z³ za dzieñ.

Zg³oszenia nale¿y przesy³aæ do dnia 24 kwietnia 2009 r. na adres biura zawodów.

Konie zg³oszone po 24 kwietnia br. mog± byæ przyjête przez organizatorów w miarê wolnych miejsc.

Noclegi: w Dolinie Koni £ukowe – nocleg 35 z³/os. tel. 698 545 903.

 

VII. Inne informacje

1. Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pami±tkowe nagrody rzeczowe.

2. Zawodnik bierze ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za zdrowie swoje i konia.

3. Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci w razie wypadków i zachorowañ zawodników, luzaków i koni, jak równie¿ w przypadku kradzie¿y, zniszczeñ, po¿arów i innych zdarzeñ losowych podczas zawodów lub transportu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów.

5. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu zawodów.

6. Zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat rajdów d³ugodystansowych odsy³amy na stronê www.endurance.pl, www.pzj.pl i do ksi±¿ek p.Ewy Szarskiej.

7. Wynajem konia na rajd. Informacje Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 33 25 71

 

VIII. Sprawy weterynaryjne

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

Obowi±zuje nastêpuj±cy schemat szczepieñ:

a. szczepienie podstawowe:

• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczêcia szczepieñ

• drugie szczepienie – nie wcze¶niej ni¿ 21-go dnia i nie pó¼niej ni¿ 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b. szczepienie przypominaj±ce:

• co 6 miesiêcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji);

• ¿adne szczepienie przypominaj±ce nie mo¿e siê odbyæ pó¼niej ni¿ na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 

Polski Zwi±zek Je¼dziecki prosi wszystkie osoby zaanga¿owane w jakikolwiek sposób w sporty konne,
o przestrzeganie poni¿ej przedstawionego kodeksu oraz zasady, ¿e dobro konia jest najwa¿niejsze. Dobro konia musi byæ zawsze i wszêdzie uwzglêdniane w sportach konnych i nie mo¿e byæ podporz±dkowane wspó³zawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

KODEKS POSTÊPOWANIA Z KONIEM

I. Na wszystkich etapach treningu i przygotowañ konia do startu w zawodach, dobro konia musi staæ ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to sta³ej opieki, metod treningu, starannego obrz±dku, kucia i transportu.

II. Konie i je¼d¼cy musz± byæ wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezm± udzia³ w zawodach. Odnosi siê to tak¿e do podawania leków i ¶rodków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagra¿aj±cych dobru konia lub ci±¿y klaczy, oraz do przypadków nadu¿ywania pomocy.

III. Zawody nie mog± zagra¿aæ dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchniê pod³o¿a, pogodê, warunki stajenne, kondycjê koni i ich bezpieczeñstwo tak¿e podczas podró¿y powrotnej z zawodów.

IV. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby zapewniæ koniom starann± opiekê po zakoñczeniu zawodów,
a tak¿e humanitarne traktowanie po zakoñczeniu kariery sportowej. Dotyczy to w³a¶ciwej opieki weterynaryjnej obra¿eñ odniesionych na zawodach, spokojnej staro¶ci, ewentualnie eutanazji.

V. PZJ zachêca wszystkie osoby dzia³aj±ce w sporcie je¼dzieckim do sta³ego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejêtno¶ci dotycz±cych wszelkich aspektów wspó³pracy z koniem.

 

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu 30.03.2009r.

 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012