Start arrow 2 BDRK Jesieñ 2008 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
2 BDRK Jesieñ 08

2 BIESZCZADZKI D£UGODYSTANSOWY RAJD KONNY

10 pa¼dziernika 2008 r. w Bieszczadach, nast±pi³, tak d³ugo wyczekiwany jesienny rajd konny.

 
Prezes zalatwia sobie now± komórkê
Organizatorzy dwudniowego rajdu, Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej i Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” z Niepo³omic, do³o¿yli wszelkich starañ, aby zawody przebiega³y sprawnie i w mi³ej atmosferze. Trasa, któr± nale¿a³o pokonaæ zosta³a wytyczona i profesjonalnie oznaczona przez Panów Tadeusza Czajkê i Zdzis³awa Szymulañskiego. Nawet pogoda by³a po stronie organizatorów. Zawodnicy w czasie tego ciep³ego i s³onecznego weekendu, mogli wystartowaæ w czterech biegach na dystansach: 2 x 20 km, 2 x 40 km oraz 20 + 40 km. Do zawodów zg³oszono 20 koni.
W pierwszym konkursie na 20km triumfowa³ Pawe³ Nowak (zawodnik niezrzeszony) na koniu Koroner, zdobywaj±c 11,332 pkt. Drugie miejsce zajê³a Katarzyna Kamycka – 11,262 pkt z UKJ Lalin, na koniu Note. Z trzecim wynikiem rajd ukoñczy³ Jakub Misiorowski – 10,175 pkt z KJK „Pod ¯ubrem”, na koniu Marwin. Drugi bieg w klasie LL na 20 km wygra³a Katarzyna Kamycka – 13,592
 

 Przegl±d weterynaryjny

pkt z UKJ Lalin, na koniu Note. Drugie miejsce wywalczy³ Jakub Misiorowski – 13,587 pkt z KJK „Pod ¯ubrem”, na koniu Marwin. Trzeci by³ Tomasz Kude³ka – 10,479 pkt z KJPo³oniny, na koniu Pegaz. W drugim dniu nasza kole¿anka klubowa Maria Por±bka na Hucule Pakiet zajê³a czwarte miejsce z 8,912 pkt.

Pierwszy konkurs  na 40 km wygra³ Zdzis³aw Szymulañski – 21,982 pkt, z Doliny Koni – £ukowe, na koniu Puzon. Drugie miejsce zaj±³ Janusz Boñczak – 20,591 pkt z KJK „Pod ¯ubrem”, na koniu Enigma. W drugim starcie na 40 km, pierwsze miejsce zaj±³ Janusz Boñczak – 15,829 pkt z KJK „Pod ¯ubrem” startuj±cy na koniu Enigma. Drugie miejsce wywalczy³a Agata Nieciecka – 14,583 pkt, z Doliny Koni – £ukowe, na koniu Albina.

W klasyfikacji generalnej, po dwóch dniach, w konkursie na 60 km zwyciê¿y³a Agata Nieciecka – 24,508 pkt, z Doliny Koni – £ukowe, na koniu Albina, a na dystansie 77 km najlepszym okaza³ siê Janusz Boñczak – 36,420 pkt z KJK „Pod ¯ubrem”, dosiadaj±cy Enigmê. Za wzór mo¿na uznaæ postêpowanie naszej kole¿anki klubowej Anny Sater, która nie bacz±c na wyniki klasyfikacji, podjê³a decyzjê o zej¶ciu z konia, by pozwoliæ mu odpocz±æ. Trac±c w ten sposób mo¿liwo¶æ zajêcia wysokiego miejsca w punktacji.

Na zakoñczenie zwyciêzcy otrzymali przepiêkne puchary, flo’s i dyplomy. Zawody przebiega³y w mi³ej i spokojnej
 

Jakub Misorowski jeszcze nie wie, ¿e zajmie znakomite miejsce w klasyfikacji

atmosferze, do czego obok organizatorów przyczyni³y siê sprawnie dzia³aj±ca Komisja–Sêdziowska pod przewodnictwem Eulalii Michalik.

Reasumuj±c, pragniemy podzieliæ siê kilkoma refleksjami, które nasunê³y siê podczas rozgrywania zawodów. Do¶wiadczenie, które zdobyli¶my podczas przygotowañ imprezy, na pewno bêdzie w przysz³o¶ci procentowaæ. Formu³a przeprowadzania tego rodzaju zawodów jest bardzo cenna, poniewa¿ g³ównym celem organizacji naszego przedsiêwziêcia, by³a promocja i prezentacja piêknych terenów bieszczadzkich. Natomiast pomys³ po³±czenia zawodów amatorskich z zawodami licencyjnymi okaza³o siê byæ przys³owiowym „strza³em w dziesi±tkê”. Niemal na ka¿dym kroku widaæ by³o, jak uwagi sêdziów i lekarzy weterynarii, przek³adaj± siê na poprawê w eksploatacji koni, a tak¿e sposoby ich pielêgnacji. Uczyli¶my siê wszyscy i ci pocz±tkuj±cy , i ci, bardziej do¶wiadczeni, a fakt ten z ca³± pewno¶ci± znajdzie odbicie ju¿ w kolejnej edycji rajdu. Pragniemy podziêkowaæ wszystkim sponsorom, Gminie Baligród, Starostwu Powiatowemu w Lesku, Gminie Niepo³omice, oraz Gminie Zagórz. Jeste¶my bardzo wdziêczni za udostêpnienie terenów le¶nych Nadle¶nictwom w Baligrodzie, Rymanowie i Lesku. Przygotowanie do zawodów trwa³o przez kilka miesiêcy, a samo wytyczenie i opisanie trasy, kilka dni. Wyznaczone trasy mamy obecnie zinwentaryzowane i sfotografowane, a najtrudniejsze odcinki opisane. Je¿eli zaistnieje taka potrzeba, wyd³u¿ymy trasê o kolejne 80 km.

 
 

 Pan Zdzis³aw Szymulañski na trudnym odcinku rajdu

 Zwyciê¿cy rajdu na 80 km

   

Janusz Boñczak przed met±

 W³a¶ciciel klubu i najlepszy zawodnik Zdzis³aw Szymulañski

  

 Amazonki na hucu³ach

 Enigma w galopie

   

 Najwa¿niejszy lekarz na zawodach

 Sêdzia Eulalia Michalik wrêcza trofeum Agacie Niecickiej

 

 Anna Sater i Maria Por±bka

 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012