Start arrow Bieszczady arrow Historia Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Historia

 Historia klubu je¼dzieckiego w Bieszczadach to dziwna historia. Sprawa nie dotyczy tyl­ko koni, ale przede wszystkim ludzi. Szczerze mówi±c nie przyjecha³em zak³adaæ klub, tylko poje¼dziæ konno po Bieszczadach.

Zaczê³o siê wszystko w Wysoczanach w 1976 r. By³a tam na pocz±tku lat siedemdziesi±tych stadnina koni. Z Wysoczan trafia³y konie do klu­bów je¼dzieckich w Zawadzie, Zabajce, Krakowie. ¦ladami koni, które widywa³em na zawodach przyjecha­³em do Wysoczan. By³ czerwiec 1976 r., stadnina by³a w rozsypce, ale pozostali ludzie. Dyrektorem PPR-olu w Szczawnem by³ Józef Pilawski, lekarzem weterynarii Irena Kukier i Józef Szwec. By³a te¿ do­brze zapowiadaj±ca siê zootechniczka, Krystyna Pruba. Ci ludzie po­mogli mi zabraæ konie do Kalnicy, gdzie kierownikiem gospodarstwa by³ Andrzej Grze¶kowiak. Pracuj±c w biurze Projektów Kolejowych w Krakowie, ka¿d± woln± chwilê spêdza³em w Kalnicy. Tam pozna³em dr. Jerzego Matykiewicza. Pojecha­li¶my konno nad Jeziorka Duszatyñkie. Podczas wycieczki opowiada³ o planach rozwoju ¦redniej Wsi i Ol­szanicy, jednak nie pad³y ¿adne pro­pozycje. W ¦redniej Wsi powsta³ plan budowy osiedla mieszkaniowe­go i szukano geodety. Dosta³em pro­pozycjê pracy i nie zastanawia³em siê ani sekundy. Podj±³em prace jako geodeta i po³owê etatu przy koniach.

Tu by³y konie, chocia¿ atmosfera wokó³ nich by³a paskudna. Wywie­ziono je do ¯ernicy, gdzie mia³y tra­wê i du¿o miejsca do biegania. Kie­dy podj±³em pracê, konie zosta³y sprowadzone znowu do ¦redniej Wsi, a wraz z nimi zaczê³y do staj­ni przychodziæ dzieci. Warunek by³ jeden, konie musz± przynosiæ do­chód. Na moje treningi przychodzili sympatycy je¼dziectwa i zaczêli­¶my treningi. Grupa by³a fanta­styczna, po trzech miesi±cach je¼­dzili¶my w teren. Tereny by³y ka­pitalne. Przedsiêbiorstwo na Tyskowej posiada³o o¶rodek wypasu letniego, który dyr. Pilawski udostêpni³ naszej grupie. Bior±c ¿ywno¶æ, w ka¿d± woln± sobotê je¼dzili¶my do Tyskowej, sk±d robili¶my wypady po okolicy. Zaczêli przyje¿d¿aæ ludzie z Polañczyka. Tak ruszy³a rekreacja i wspó³praca z domami wczasowymi.
Dzieci korzysta³y z opieki medycznej a pracownicy domów wczasowych z nauki jazdy konnej. W 1979 r. baza na Tyskowej, zosta³a udostêpniona Akademickiemu Klubowi Jazdy Konnej w Krakowie. W ramach wspó³pracy je¼dzili¶my na wycieczki po stadninach i zawodach. Przy pomocy Centralnego Biura Obs³ugi Ruchu Turystycznego w Lesku, a przede wszystkim szefa Andrzeja Pa³ubickiego zorganizowali¶my „wczasy w siodle".  tym samym roku klub zosta³ zarejestrowany w Ludowych Zespo³ach Sportowych i w OZJ Kraków. Powsta³a grupa sportowa gotowa do startów. Przyszed³ rok 1981wybuch³ stan wojenny. Z Warszawy przysz³a decyzja o sprzeda¿y koni, co zrobiono 15 stycznia 1982 r. Praktycznie Klub Jazdy Konnej w Bieszczadach przesta³ istnieæ.

Na pocz±tku artyku³u pisa³em, ¿e jest to dziwna historia, poniewa¿ rz±­dzi³ ni± przypadek. Dziêki ¿yczli­wo¶ci ludzi, których spotka³em w Bieszczadach, ich zapa³owi, móg³ powstaæ BIESZCZADZKI KLUB JE¬DZIECKI przy P.P.ROL.-u w ¦redniej Wsi. Pozosta³y umiejêt­no¶ci je¼dzieckie cz³onków klubu i fantastyczne wspomnienia.

Czynnymi cz³onkami klubu byli; Czes³aw Gnap, Franciszek Miko³ajczak, Barbara Szul, Marek Szul, Grzegorz Gajewski, Ewa Bal, Andrzej Palubicki, Aleksandra Malewska, Ma³gorzata Pilawska, Bernadeta Marszal, Krzysztof Giefert, Józef Piechnik, Jan Fe­dor, Jan Karu¶ i Dariusz Krosman.

Moje ¿ycie nadal nierozerwalnie wi±¿e siê z koñmi. Ju¿ sam i dale­ko od Leska, bo w Niepo³omicach, postanowi³em kontynuowaæ dzia­³alno¶æ klubow± - za³o¿y³em Klub Jazdy Konnej „Pod ¿ubrem". Po wielu latach nasze konie przyjecha­³y w Bieszczady, do Leska. Wspól­nie z BDK zorganizowali¶my w 2000 roku I Regionalne Zawody Je¼dzieckie w Skokach przez Prze­szkody. Wierzê, ¿e w tym roku wszyscy mi³o¶nicy koni spotkaj± siê na leskim hipodromie po raz kolejny.

I tak historia zatoczy³a ko³o.

Je¿eli kogo¶ pomin±³em - przepra­szam. Ten artyku³ zosta³ napisany z okazji 25-rocznicy powstania Bieszczadzkiego Klubu Je¼dziec­kiego.

Tadeusz Czajka

 

 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012