Start arrow Dzia³alno¶æ arrow Dzia³alno¶æ Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Dzia³alno¶æ
Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” od 1991r ma status stowarzyszenia sportowego. I to w³a¶nie sport by³ g³ównym motywem dzia³alno¶ci Klubu niezale¿nie czy mie¶ci³ siê on na podwórku prezesa Tadeusz Czajki czy opodal Zamku Królewskiego. Jak wiadomo pocz±tki by³y skromne i trudne. Ale nale¿y tu wspomnieæ wtedy o naszych dwóch czo³owych wierzchowcach , klaczach SABINKA I EWINA, które to razem ze swoimi zawodnikami Z.Kaszokiem, M. Siwek i A.Sowiñsk± stworzy³y podwaliny sportu w naszym Klubie. Potem do³±czy³o do nich wiele wspania³ych koni / Etna , Pegaz , Diana, Dania, Jim / i wielu zawodników, którzy brali i bior±  udzia³ w niezliczonej ilo¶ci zawodów od regionalnych pocz±wszy na ogólnopolskich i miêdzynarodowych koñcz±c, odnosz±c na nich wiele zwyciêstw. Wielkim twórc± sukcesów sportowych jest oczywi¶cie Oleg Bada³ow, który do³±czy³ do nas w 1995r. G³ównie w Klubie zajmowali¶my siê szkoleniem dzieci i m³odzie¿y szczególnie z tereny naszej Gminy, nawet przez pewien czas w ramach zajêæ sportowych prowadzone by³y bezp³atne zajêcia dla dzieci z klasy V. Dodaæ nale¿y ,¿e w Klubie naszym je¿eli chodzi o sport je¼dziecki, zajmujemy siê nie tylko skokami przez przeszkody ale równie¿  uje¿d¿eniem, szczególnie mocnym w ostatnich latach, mamy te¿ zawodników w rajdach d³ugodystansowych, by³a równie¿ sekcja kawaleryjska, przekszta³cona ju¿ w samodzielny Klub.
Od pocz±tku dzia³alno¶ci, podejmowali¶my starania organizacji zawodów je¼dzieckich. Pierwsze zawody regionalne zorganizowane zosta³y podczas Dni Niepo³omic ju¿  w 1992r. Potem rozkrêcali¶my siê coraz bardziej, zawody w skokach organizowane by³y dwukrotnie w ci±gu roku, organizowali¶my równie¿ kilkakrotnie zawody rangi miêdzynarodowej  CSN. Mamy równie¿ na swoim koncie organizacjê powa¿nych presti¿owych imprez ogólnopolskich: w 1997 Olimpiady M³odzie¿y w Uje¿d¿eniu, w 1998 Mistrzostw Polski Seniorów w Uje¿d¿eniu oraz w 2000r Mistrzostw Polski Juniorów i M³odych Je¼d¼ców w skokach przez przeszkody. Czêsto te¿ organizowane by³y zawody klubowe czy towarzyskie, szczególnie podczas dorocznych Biegów My¶liwskich bêd±cych posumowaniem kolejnych sezonów w naszym Klubie. Sze¶ciokrotnie te¿ nasz Klub  propagowa³ je¼dziectwo poza nasz± Gmin± organizuj±c zawody w go¶cinnym  Lesku na piêknej bieszczadzkiej Ziemi.
Odk±d Klub nasz zaistnia³ w pejza¿u Gminy, bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu  Niepo³omic,  podczas wspominanych Dni Niepo³omic, ale tak¿e Dnia Dziecka, ¦wiêta Niepodleg³o¶ci i wielu innych wspó³pracuj±c z ró¿nymi organizacjami .
Równie¿ podkre¶liæ nale¿y, ¿e wielk± zas³ug± w dzia³alno¶ci Klubu jest to, ¿e powsta³a wspania³a hala do hipoterapii, gdzie szczególnie dzieci najbardziej poszkodowane przez los mog± leczyæ swoje schorzenia. I choæ ojców akurat tego sukcesu jest wielu to my jako Klub wiemy swoje.....
Poniewa¿ niestety zdarzy³o siê tak, ¿e historia zatoczy³a ko³o i zmuszeni byli¶my  z przyczyn od nas  niezale¿nych zmieniæ swoj± siedzibê w 2007r i wróciæ na podwórko do prezesa Czajki zmienimy trochê charakter dzia³alno¶ci. Obecnie w szerszym zakresie prowadziæ bêdziemy dzia³alno¶æ rekreacyjn± a tak¿e szkolenie na odznaki je¼dzieckie. A poniewa¿ za³o¿yli¶my kiedy¶ ten Klub z pasj± a tej nam nikt nie odebra³ i z t± w³a¶nie pasj± dzia³aæ bêdziemy nadal.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012