Start arrow Zarz±d Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Zarz±d
  
Niepo³omice dnia 26 marzec 2010

PROTOKÓ£ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZ£ONKÓW KLUBU JAZDY KONNEJ POD ¯UBREM W NIEPO£OMICACH W DNIU 26.03.2010 r. 

  

W dniu 26.03.2010 r. w tymczasowej siedzibie Klubu, odby³o siê walne zebranie cz³onków KJK „Pod ¯ubrem”, Niepo³omice. Podczas zebrania dokonano zmian osobowych i strukturalnych w zarz±dzie i statucie. Zarz±d zredukowano do 3. osób.  W statucie wykre¶lono zapisy dotycz±ce dzia³alno¶ci po¿ytku publiczego.

Prezesem klubu zosta³ wybrany mec. Adam Klimczyk, wieloletni cz³onek klubu KJK „Pod ¯ubrem”  Wybrano równie¿ dwóch v-ce Prezesów. Pani± Dorotê Pasek-Kaczok, oraz Pana Tadeusza Czajkê.


Na zdjêciu Prezes KJK „Pod ¯ubrem” mec. Adam Klimczyk, oraz v-ce Prezes Pan Tadeusz Czajka

Na stanowisku przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej pozosta³ mec. Janusz Kaczor. Sk³ad komisji: Pan Tadeusz Ptak, Pan wies³aw Zychal

   

Niepo³omice dnia 25 pa¼dziernik 2008

PROTOKÓ£ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZ£ONKÓW KLUBU JAZDY KONNEJ POD ¯UBREM W NIEPO£OMICACH W DNIU 25.10.2008

Zebranie otworzy³ s Klubu prezeTadeusz Czajka, który powita³ zebranych i na przewodnicz±cego Zebrania zaproponowa³ Janusza Kaczora.

Wniosek zosta³ przyjêty jednog³o¶nie. Przewodnicz±cy podziêkowa³ za wybór, stwierdzi³ prawomocno¶æ Zebrania / w za³±czeniu lista obecno¶ci / i na protokolanta zaproponowa³ Dorotê Pasek – Kaszok. Wniosek zosta³ przyjêty jednog³o¶nie. Nastêpnie Przewodnicz±cy przedstawi³ proponowany porz±dek obrad / w za³±czeniu/, który zosta³ przyjêty bez zastrze¿eñ jednog³o¶nie.

Janusz Kaczor jako przewodnicz±cy Komisji Rewizyjnej stwierdzi³ ze Zarz±d pracowa³ prawid³owo i bez zastrze¿eñ. Poinformowa³ równie¿ zebranych, ¿e Komisja Rewizyjna na jednym ze swych posiedzeñ dokooptowa³a do sk³adu Adama Klimczyka po rezygnacji z pracy w Komisji Joanny Mandeckiej.

Dorota Pasek – Kaszok poinformowa³a zebranych, ¿e Zarz±d pomimo trudno¶ci stara³ siê pracowaæ i prowadziæ dzia³alno¶æ statutow±. Poniewa¿ w ci±gu 2 lat dzia³alno¶ci sprawozdawczej kilka osób z³o¿y³o rezygnacjê z pracy w Klubie i Zarz±dzie dlatego przedstawiono zebranym dwóch nowych cz³onków Zarz±du Wies³awa Zychala na stanowisko vice prezesa , Janusza Boñczaka na stanowisko sekretarza i Teresê Wo¼ny na stanowisko skarbnika. Z pracy w Zarz±dzie zrezygnowali Jerzy £udzeñ, Jaros³aw T³uszcz i Natalia Kozaczka. Obecnie Klub posiada 20 cz³onków. Cz³onkowie Klubu uprawiaj± ró¿ne dyscypliny je¼dzieckie a mianowicie skoki, rajdy d³ugodystansowe a nawet jazdê w stylu western. Klub zajmuje siê równie¿ przygotowywaniem dzieci i m³odzie¿y do egzaminów na odznaki je¼dzieckie . Poniewa¿ nie by³o mo¿liwo¶ci organizacji zawodów w skokach czy uje¿d¿eniu na terenie Niepo³omic Zarz±d zdecydowa³ siê na organizacjê zawodów w rajdach d³ugodystansowych na terenie Bieszczad. W 2008 r uda³o siê takie zawody zorganizowaæ dwukrotnie i Zarz±d uwa¿a, ze nale¿y je kontynuowaæ. Zarz±d chcia³by przy pomocy obecnych cz³onków Klubu prowadziæ dzia³alno¶æ zarówno sportow± jak i rekreacyjn± i rozwijaæ cele statutowe. Zarz±d podj±³ równie¿ decyzjê o niezmienianiu siedziby Klubu ale podawaniu adresu do korespondencji 32 – 005 Niepo³omice ul. Piaskowa 3b. Nastêpnie przyst±piono do wyboru kandydata na delegata na Walny Zjazd Ma³opolskiego Zwi±zku Je¼dzieckiego w Krakowie. Przewodnicz±cy Zebrania zaproponowa³ aby delegatem zosta³ Prezes Klubu Tadeusz Czajka. Wniosek przyjêto jednog³o¶nie.

Przewodnicz±cy Zebrania otworzy³ dyskusjê:

- Tadeusz Czajka zaproponowa³ aby Walne Zebranie podjê³o Uchwa³ê o rezygnacji z organizacji po¿ytku publicznego. Uchwa³ê podjêto jednog³o¶nie.

- Janusz Boñczak przedstawi³ mo¿liwo¶æ informacji dla cz³onków Klubu na stronie www.konieczajka.pl

Zaproponowano aby stron± informatyczn± zaj±³ siê w³a¶nie Janusz Boñczak

- Przewodnicz±cy Zebrania zaproponowa³ aby wszyscy cz³onkowie Klubu zastanowili siê na zmianami w statucie wynikaj±cymi z nowej specyfiki Klubu.

- Dorota Pasek – Kaszok zaproponowa³a aby zebrania Zarz±du by³y nadal otwarte i zaprosi³a wszystkich do wspó³pracy

-Tadeusz Czajka przedstawi³ propozycjê aby w ramach Klubu powsta³ Uczniowski Klub Sportowy. Nale¿a³oby z ofert± rekreacji i szkoleñ na odznaki je¼dzieckie zwróciæ siê do dzieci od lat 9 z terenu naszej Gminy miêdzy innymi poprzez organizacjê zabaw i festynów je¼dzieckich. Uznano to jako priorytet w dzia³aniach Klubu na nastêpne lata.

Na tym Zebranie zakoñczono.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012