Start Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Oleg Bada³ow

 Urodzony 21 marca 1963 w Doniecku. W 1968 roku przenosi siê do Samarkandy, gdzie pod okiem ojca, trenera W.K.K.W, zaczyna je¼dziæ konno, ale bardziej fascynuje go pi³ka no¿na. Do je¼dziectwa wraca w 1977 roku. W 1979 roku osi±ga normê Mistrza Sportu i zostaje cz³onkiem kadry Uzbekistanu. W tym samym roku zdobywa po raz pierwszy tytu³ mistrza Uzbekistanu. Powtarza ten sukces w 1981, 1984, 1985 i 1986 roku. Trzykrotnie zdobywa Puchar Uzbekistanu. W latach 1981 i 1982, w kategorii zrzeszenia klubów „Dynamo”, jest vice mistrzem Zwi±zku Radzieckiego. W 1986 roku zdobywa tytu³ Vice Mistrza Narodów ZSRR, dziêki czemu uzyskuje tytu³ Mistrza Sportów. Od 1984 roku a¿ do wyjazdu do Polski pracuje jako trener w Samarkandzie.

Od roku 1994 mieszka w Polsce, w Niepo³omicach, gdzie zwi±zany jest z Klubem Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem”, kontynuuj±c dalej karierê sportow± i pracê trenersk±. W 1995 roku odnosi pierwszy polski sukces wygrywaj±c w Poznaniu na klaczy Etna Championat koni 5-cio letnich. W nastêpnym roku, na tej samej klaczy, zajmuje miejsce drugie. W 1997 roku wygrywa Mistrzostwa Polski Po³udniowej. Na Championatach w Sielinku startuje na ogierze Jim i zdobywa drugie miejsce w klasie „sze¶ciolatków”.

 W 1988 roku wygrywa Grand Prix w Swoszowicach. W 1999 roku wygrywa Grand Prix na ogierze Jim. Wygrywa tak¿e Mistrzostwa Polski Po³udniowej. Po uzyskaniu obywatelstwa polskiego zostaje cz³onkiem Kadry Narodowej i reprezentuje Polskê na zawodach w Libii. W grudniu zdobywa tytu³ halowego Vice Mistrza Polski. W roku 2000 zdobywa Puchar Pilkingtona. Wygrywaj±c Grand Prix Tub±dzina, zdobywa Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje dziesi±te miejsce w halowych Mistrzostwach Polski. Bardzo udany sezon 2000 daje mu 8-me miejsce na li¶cie rankingowej. Sam trenuj±c i startuj±c na zawodach, zajmuje siê w klubie prac± z m³odymi koñmi przygotowywuj±c je do skoków jak równie¿ trenuj±c m³odzie¿. Jego zawodnicy odnosz± ju¿ wiele sukcesów m.in Magdalena Gach na Pegazie by³a Mistrzyni± Polski Ma³ych Koni.

 

1.
1.jpg
2.
10.jpg
3.
11.jpg
4.
12.jpg
5.
13.jpg
6.
14.jpg
7.
2.jpg
8.
3.jpg
9.
4.jpg
10.
5.jpg
11.
6.jpg
12.
7.jpg
13.
8.jpg
14.
9.jpg
 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012