Start arrow Hodowla Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Hodowla
 ETNA – ur. w 1990 r. [ Ewina - po Wi±zar ]

Najbardziej utytu³owana klacz mojej hodowli . W 1995r w Poznaniu wygra³a czempionat polski  jako 5-cio latek ,w 1996r jako klacz 6-cio letnia by³a druga. W 1997r,wygra³a Mistrzostwa Polski Po³udniowej. W 1998r.zwyciê¿y³a w konkursach Grand Prix w Musznej,  Swoszowicach. W 1999r powtórzy³a sukces z 1997 w MPP. W. Libii w pucharze Afryki by³a czwarta ,w halowych Mistrzostwach Polski w Poznaniu , wywalczy³a tytu³ v-ce Mistrza Polski dla Olega Bada³owa. W 2000r wywalczy³ w Warszawie puchar Polski. W tym samym roku dozna³a kontuzji  przez któr± zakoñczy³a karierê sportow±. Etna mia³a szczê¶cie, ¿e trafi³a na tak wspania³ego je¼d¼ca jakim by³ Oleg Bada³ow , który pozwoli³ jej zaprezentowaæ wszelkie swoje mo¿liwo¶ci.   

 PEGAZ - ur. w 1991r. [Edycja - po Perset]

Pegaz  wzrost 157 cm ,co pozwoli³o mu startowaæ w klasie ma³ych koni , startowa³ w konkursach kl.C. dosiadali go Oleg Bada³ow , Magda Gach . Magda w 1977r wywalczy³ na nim Mistrzostwo Polski ma³ych koni . W 1999r sprzedany do Amigo.
 
 
 DANIA - ur. w 1997 r. [ Diana - Adrian ]

Matka Diana sprowadzona z Kazachstanu z linii Rawbolta  ojciec Adrian po Alube.
Taki papier to gwarancja ¿e bêdzie  dobrym koniem sportowym . Startowa³a pod Olegiem Bada³owem , Jan±  Bada³ow± ,Weronik± Tyndel . Startowa³a w konkursach
C i CC, by³a koniem bardzo szybkim ostatnim jej sukcesem by³o zdobycie MPP- pod Weronik± Tyndel. Obecnie ma przerwê w sporcie rodzi ¼rebaki.

 
 DIAMENT - ur. w 1999 r. [Diana - Jim]

Koñ wielkiej urody dosiadany by³ przez  Kasiê Sata³ê i Olega Bada³owa startowa³ w konkursach kl, C. w 2005r. sprzedany do Szwajcarii.
 


 SAJGON - ur. w 1999 r. [Sawanna - Jim]

Bardzo lubiê tego konia , za dzielno¶æ, wytrzyma³o¶æ przez kilka lat je¼dzi³em Sajgonem po Bieszczadach . Jako sze¶cio latek pod Olegiem Bada³owem startowa³ w kon. Kl,C.
Rok temu zosta³ sprzedany.

 
 
DIALEKTYKA - ur. w 2001r. [Diana - Leandro]

Klacz o bardzo du¿ych mo¿liwo¶ciach wchodzi w okres startów, obecny w³a¶ciciel. Miros³aw Tyndel.
 
 
 
  
 
DILER ur,w 2004r [ Diana- Landino ]
 
 
 
 
 


 DESPERADO - ur. w 2006 r. [Diana - Landino]

To ¼rebaki przed którymi otwiera siê ciekawe sportowe ¿ycie.

Parê s³ów pragnê po¶wiêciæ DIANIE ,która zosta³a sprowadzona z Kazachstanu i da³a liniê wybitnych koni sportowych . Ca³e jej potomstwo startowa³o co najmniej w kl.C. Czekam na sukcesy Dilera i Desperado.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012