Start arrow O nas Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
O nas
Klub Jazdy Konnej "Pod ¯ubrem" powsta³ jako Prywatny Klub Jazdy Konnej we wrze¶niu 1991 roku. Od pocz±tku naszego istnienia byli¶my zarejestrowani w Okrêgowym Zwi±zku Je¼dzieckim w Krakowie i Polskim Zwi±zku Je¼dzieckim w Warszawie. Rozpoczynali¶my nasz± dzia³alno¶æ bardzo skromnie, go¶cinnie na podwórku Prezesa Klubu, gdzie w gara¿u mie¶ci³a siê siodlarnia, a za przeszkody s³u¿y³y bale s³omy. Prze³omowym rokiem w historii klubu by³ zdecydowanie rok 1995. Kiedy to dziêki przychylno¶ci Urzedu Miasta i Gminy Niepo³omice mogli¶my siê przeprowadziæ do o¶rodka przy ul. Targowej 5 ( dawnej Na Grobli 4 ). W tym te¿ roku rozpocza³ wspó³pracê z nami Oleg Bada³ow...
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012