Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
obóz bieszczady 2013

Pocz±tek sierpnia by³ dla mi³o¶ników koni z KJK Pod ¯ubrem wyj±tkowo ³askawy. Pogoda dopisa³a jak nigdy. W dniach 02-10.08 odby³ siê obóz je¼dziecki. Dwunastu m³odych uczestników zjecha³o siê do naszej bazy noclegowej w Roztokach Dolnych, aby æwiczyæ siê zarówno teoretycznie, jak i praktycznie w trudnej sztuce je¼dziectwa. Podczas codziennych jazd, dzieci uczy³y siê poprawnego dosiadu, odpowiedniego dzia³ania ³ydki i wodzy. W trakcie zajêæ teoretycznych poznawa³y odpowiedzi na pytania z zakresu egzaminu na br±zow± odznakê PZJ. Nauczy³y siê tak¿e czy¶ciæ, siod³aæ i dbaæ o swoje wierzchowce – dzieci pod czujnym okiem opiekunów 3 razy dziennie, karmi³y konie. By³o te¿ wiele emocji, poniewa¿ oprócz jazd na trawiastym padoku zorganizowali¶my dwa rajdy prowadz±ce przez le¶ne szlaki.

Du¿ym urozmaiceniem by³a wizyta objazdowego sklepu ze sprzêtem je¼dzieckim, w którym dzieci kupi³y kowbojskie kapelusze.

Oczywi¶cie, pamiêtali¶my, ¿e nie tylko mi³o¶ci± do je¼dziectwa cz³owiek ¿yje, dlatego organizowali¶my wiele zabaw na ¶wie¿ym powietrzu, aby uczestnicy obozu ani na moment nie poddawali siê nudzie.

Szczególne podziêkowania nale¿± siê Ani Ziêbie, która opiekowa³a siê dzieæmi i nie spuszcza³a ich z oczu nawet w nocy, Joannie Szyndler prowadz±cej jazdy i Annie Sater, która nie szczêdzi³a swego aparatu, aby wykonaæ jak najlepsze zdjêcia.

Dziêkujemy te¿ pani kucharce, która przez ca³y wyjazd raczy³a nas pyszno¶ciami, oraz nieocenionej pani Danucie G±sce czuwaj±cej nad bezpieczeñstwem, organizacj± zajêæ i wk³adaj±cej mnóstwo energii oraz serca, aby dzieciom niczego nie zabrak³o.

Mamy nadziejê, ¿e wszyscy uczestnicy obozu d³ugo, z u¶miechem na twarzy bêd± wspominaæ ten wyjazd i ju¿ szykuj± siê na nastêpny. :)

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012