Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
KJK POD ¯UBREM ZAPRASZA!

KJK POD ¯UBREM ZAPRASZA!Zdjêcie w tle

 Pierwszego lipca 2013r. Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” powróci³ na ul. Targow± 5.
Co prawda, przez ostatni rok wspó³pracowali¶my z O¶rodkiem Sportu Turystyki i Rekreacji, ale cieszymy siê, ¿e ju¿ mo¿emy rz±dziæ siê sami.

        

W ostatnim okresie zosta³o zmodernizowane pod³o¿e na hali, wyremontowane padoki, poprawiono stan nawierzchni na hipodromie.

Systematycznie przybywa nam koni i rozwija siê rekreacja. O¶rodek pos

iada certyfikat PZJ. Prowadzimy szkolenia na odznaki je¼dzieckie, a we wrze¶niu odbêd± siê egzaminy. W okresie zimowym bêdziemy organizowaæ kursy instruktorów pierwszego stopnia i konsultacje z wybitnymi trenerami.

Posiadamy doskona³e warunki do turystyki konnej. Jad±c wzd³u¿ rzeki Drwinki (nad któr± le¿y klub), mo¿emy dotrzeæ do U¶cia Solnego, a potem wróciæ wzd³u¿ Wis³y. S± tak¿e trasy konne w Puszczy Niepo³omickiej. Mamy swoj± bazê w Bieszczadach, do której jedziemy w sierpniu.

Obni¿yli¶my cenê hotelu dla koni do kwoty 900z³ brutto.

O¶rodek znajduje siê  w centrum miasta, u stóp zamku królewskiego.
Istnieje doskona³y dojazd do klubu -200m od klubu znajduje siê dworzec autobusowy.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012