Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
konsultacje skokowe

Konsultacje skokowe z Marcelem Willems’em i Krzysztofem Skorupskim
 14-16 grudnia 2012

Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziecki zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje szkoleniowe w dyscyplinie skoków z Marcelem Willems’em, które odbêd± siê w dniach
14-16 grudnia 2012 w Klubie Jazdy Konnej pod ¯ubrem  Niepo³omice ul. Targowa 5.

Marcel Willems to holenderski trener i zawodnik, wielokrotny uczestnik i zwyciêzca zawodów miêdzynarodowych. W przesz³o¶ci cz³onek Kadry M³odzie¿owej  Holandii, a obecnie trener
i zawodnik specjalizuj±cy siê w treningu m³odych koni. Efektem jego pracy by³o miêdzy innymi zdobycie przez dosiadane przez niego konie I i IV miejsca
w Mistrzostwach ¦wiata M³odych Koni w Lanaken. Marcel Willems jest równie¿  trenerem wielu m³odych zawodników w  Holandii, prowadzi  kliniki szkoleniowe w Polsce, a tak¿e cykliczne treningi we W³oszech.
Na co dzieñ wspó³pracuje z wybitnym holenderskim zawodnikiem Josem Lansinkiem.

 

W konsultacjach we¼mie równie¿ udzia³ znany behawiorysta dr n. wet. Krzysztof Skorupski.   K. Skorupski uczestniczy³ w programie naukowo-badawczym prowadzonym przez prof. I. F. Bobylewa - ówczesnego przewodnicz±cego Komisji Wet. Miêdzynarodowej Federacji Je¼dzieckiej. Zajmowa³ siê problemami stresogenno¶ci treningu i ich zwi±zkiem z procesami adaptacji koni do zwiêkszonego wysi³ku. Jest trenerem PZJ i autorem ksi±¿ki „Psychologia treningu koni”.

Po zajêciach praktycznych wieczorem  planowane s±  spotkania z M. Willems i K. Skorupskim w celu omówienia problemów z koñmi, które wynik³y w trakcie zajêæ praktycznych i sposobów ich rozwi±zania. Przewidziane s± równie¿ wyk³ady  z wybranych zagadnieñ treningu koni sportowych:

1. Czynniki generujace okre¶lone tendencje zachowañ koni na parcoursie

2. Wspó³czesne techniki warunkowania stosowane w zaawansowanym szkoleniu.

 

Zajêcia odbêd± siê w grupach 3-4 osobowych na podobnym poziomie zaawansowania.

Treningi prowadzone bêd± z t³umaczeniem na jêzyk polski

 

Koszt udzia³u zawodnika z koniem wynosi 690 PLN za trzy dni treningów. W cenie tej uwzglêdniony jest ju¿ koszt boksu. Koszt udzia³u bez konia wynosi 50z³/dzieñ.

Wp³aty na konto MZJ:

Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziecki

Bank PKO SA

nr konta 19 1240 1431 1111 0010 0710 5864 z dopiskiem „konsultacje”

Ilo¶æ miejsc ograniczona zarówno dla zawodników z koñmi jak i dla osób bez koni – decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ. Gwarancj± udzia³u jest przes³anie wraz ze zg³oszeniem potwierdzenia wp³aty.

Zg³oszenia wraz z potwierdzeniem wp³aty proszê przesy³aæ na adres e-mail: gudzarat1@wp.pl do dnia 26 listopada 2012.

Zakwaterowanie zawodników i uczestników we w³asnym zakresie.

 

Adresy hoteli

 

Hotel Niepo³omice***-ul. Ko¶ciuszki 22 32-005 Niepo³omice

tel.: (12) 281 01 44
e-mail: recepcja@hotelniepolomice.pl

Hotel Novum***- ul. Grunwaldzka 15H 32-005 Niepo³omice

Tel. +48 12 279 89 00  E-mail: recepcja@hotelnovum.pl

Willa Ostoja - ul. Droga Królewska 77, 32-005 Niepo³omice
tel
: (+48 12) 281 17 68 e-mail: info@ostoja.niepolomice.pl

Hotel Boutique - Zamek Królewskie
Tel.: + 48 12 261 98 00 e-mail: hotel@zamekkrolewski.com.pl

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012