Start arrow 9 BDRK Jesieñ 2012 arrow Zaproszenie Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
9 Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

Wybrany obraz

 Serdecznie zapraszamy na 9. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny, który odbêdzie siê w dniach 5-7.10.2012 r.


PROPOZYCJE ZAWODÓW KRAJOWYCH

W SPORTOWYCH RAJDACH KONNYCH

BIESZCZADY – £UKOWE

05–07.10.2012r. w kl. LL, L, P, N

oraz Zawodów Towarzyskich

 

I Informacje ogólne

 

Organizator:        

Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej

Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe

O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice

    

Termin:                 05–07.10.2012r.

 

Miejsce zawodów: £UKOWE, BIESZCZADY

 

Biuro zawodów:     

Towarzystwo Bieszczadzkiej Turystyki Konnej

Klub Je¼dziecki M.L.S. Import-Export Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe

O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni

38-540 Zagórz, £ukowe 105

tel./faks: +48 13 46 59 267

http://www.dolinakoni.pl

e-mail: biuro@dolinakoni.pl

Zdzis³aw Szymulañski, tel. 501 332 571

 

Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” Niepo³omice

32-005 Niepo³omice, ul. Piaskowa 3b,

mail: kjk@konieczajka.pl

Tadeusz Czajka, tel. 603 642 725,

Faks: 012 2812016

 

Komisja sêdziowska:

 


Przewodnicz±ca    – Anna Hada³a

Cz³onkowie           – Eulalia Michalik

                            – Anna Skobrtal

Komisarz              – Gra¿yna Kañka

    
Komisja weterynaryjna     – Jacek Kañka – przewodnicz±cy

  –         Agnieszka Kobos

  –         Karol Kusal

 

 

Lekarz wet. zawodów     – Agnieszka Kobos

Lekarz medycyny            – GOPR

 Gospodarz toru               – Tadeusz Czajka

 Podkuwacz                     – Witold Kopernatzki

 Obs³uga komputerowa    – Anna Hada³a

 

II Program zawodów

 

Pi±tek 05.10.2012r.

 

godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni – szczegó³y rozgrywania konkursów oraz godziny przegl±du wet. i startu zostan± podane na odprawie technicznej.

Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich zostan± podane po zakoñczeniu odprawy technicznej.

 

Sobota 06.10.2012r.

 

KONKURS NR 1, klasa N - 80 km

Godzina startu – 8.00

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny sportowych rajdów konnych.

-          dystans 80 km na normê czasu (pêtle: 40 km; 20 km; 20 km),

-          trasa: 40 km – 20 km – 20 km,

-          bramki weterynaryjne po 40 km, 60 km i na mecie,

-          przerwy po 40 km – 40 min. i 60 km 30 min.

 

KONKURS NR 1, klasa P - 60 km

Godzina startu – 8.30

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny sportowych rajdów konnych.

-          dystans 60 km na normê czasu (pêtle: 40 km; 20 km),

-          trasa: 40 km – 20 km,

-          bramki weterynaryjne po 40 km i na mecie,

-          przerwy po 40 km – 30 min.

 

KONKURS NR 2, klasa L - 39 km

Godzina startu – 9.00

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny sportowych rajdów konnych.

-          dystans 39 km na normê czasu (pêtle: 39 km),

-          trasa: 39 km

-          bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.

 

KONKURS NR 3, klasa LL - 20 km

Godzina startu – 10.00

Zasady rozgrywania konkursu zgodne z regulaminem dyscypliny sportowych rajdów konnych.

-          dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),

-          trasa: 20 km

-          bramka weterynaryjna: na mecie.

 

Niedziela 07.10.2012r.

 

GODZINY POPO£UDNIOWE - zakoñczenie zawodów, og³oszenie wyników. Organizator zapewnia flot’s dla koni oraz puchary i upominki dla zawodników.

 

III Informacje o trasie

Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz, czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m

W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu.

 

IV Sprawy organizacyjne

 

Op³ata za boks 150 PLN/za zawody (w tym ¶ció³ka i siano).

 

Stajnie przygotowane od dnia 05.10.2012 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.

Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 105, 38-540 Zagórz (liczba boksów ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê i siano na czas zawodów.

 

Op³aty startowe:

 

Konkurs

Dystans

Wpisowe

konkurs 1

  80 km

180 PLN

konkurs 2

  60 km

160 PLN

konkurs 3

  40 km

140 PLN

konkurs 4

  20 km

120 PLN

 

Zg³oszenia nadsy³aæ:

tel./fax: +48 13 46 59 267, 501 332 571

e-mail: biuro@dolinakoni.pl

 

 

Zg³oszenia ostateczne do dnia 30.09.2012 r.

Konie zg³oszone po 30 wrze¶nia mog± byæ przyjête przez organizatorów w miarê wolnych miejsc.

Zg³oszenie na zawody jest jednocze¶nie przyjêciem obowi±zku wniesienia ww. op³at.

Dowód wp³aty proszê zabraæ ze sob± celem okazania w biurze zawodów.

 

Wa¿ne!

Op³aty prosimy uiszczaæ po uzgodnieniu rezerwacji.

Nr konta

66 1060 0076 0000 3070 0131 9062, Bank BPH SA Kraków
Zdzis³aw Szymulañski
ul. ¦w. Bronis³awy 24
30-203 Kraków
tytu³em: op³ata startowa – dystans............ 

 

Pozosta³e op³aty – boks, noclegi, wy¿ywienie – na miejscu.

Noclegi: Chutor Kozacki Hotel***&SPA – www.chutorkozacki.pl lub Dom Je¼d¼ca www.dolinakoni.pl

Wy¿ywienie: na terenie o¶rodka czynna restauracja.

 

V Warunki startu i niezbêdne dokumenty

 

Obowi±zuje dokumentacja dla konia i zawodnika zgodna z przepisami Polskiego Zwi±zku Je¼dzieckiego.

W konkursach mog± startowaæ zawodnicy zarejestrowani w PZJ/WZJ i posiadaj±cy aktualn± licencjê sportow± PZJ lub WZJ. Konie musz± posiadaæ aktualn± licencjê WZJ  oraz Paszport PZJ lub PZHK.

W czasie rajdu i treningu przed zawodami zawodnika obowi±zuje twarde nakrycie g³owy (kask
z atestem) zgodne z przepisami obuwie oraz estetyczny ubiór.

W przypadku braków w dokumentacji je¼d¼ca lub konia para nie bêdzie dopuszczona do startu
w zawodach.

 

VI Inne informacje

 

1.    Organizator zapewnia flot’s dla koni, puchary i pami±tkowe upominki rzeczowe.

2.    Zawodnik bierze ca³kowit± odpowiedzialno¶æ za zdrowie swoje i konia.

3.    Organizator nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci w razie wypadków i zachorowañ zawodników, luzaków i koni, jak równie¿ w przypadku kradzie¿y, zniszczeñ, po¿arów i innych zdarzeñ losowych podczas zawodów lub transportu.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów, rezygnacji
z organizacji konkursu w przypadku zg³oszenia mniej ni¿ 3 par do danej klasy konkursu oraz rezygnacji z prowadzenia klasyfikacji z podzia³em na kategorie wiekowe w wypadku zg³oszenia mniej ni¿ 3 par do ka¿dej kategorii.

5.    Nagrody – rozdzia³ upominków wg zajêtych miejsc w konkursie bez rozdzielania na kategorie wiekowe.

VII Sprawy weterynaryjne

 

1.    Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni.

2.    Obowi±zuje nastêpuj±cy schemat szczepieñ:

a.     szczepienie podstawowe:

i.  pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczêcia szczepieñ

ii. drugie szczepienie – nie wcze¶niej ni¿ 21-go dnia i nie pó¼niej ni¿ 92 dnia od pierwszego szczepienia.

b.    szczepienie przypominaj±ce:

i.  co 6 miesiêcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21 dniowy okres karencji);

ii. ¿adne szczepienie przypominaj±ce nie mo¿e siê odbyæ pó¼niej ni¿ na 7 dni przed przybyciem na zawody.

 

Miêdzynarodowa Federacja Je¼dziecka (FEI) oczekuje od wszystkich osób zaanga¿owanych w sport je¼dziecki respektowania wydanego przez FEI Kodeksu Postêpowania z Koñmi, jak równie¿ przestrzegania zasady, ¿e dobro koni jest najwa¿niejsze. Dobro koni musi byæ zawsze uwzglêdniane we wspó³zawodnictwie sportowym oraz nie mo¿e byæ podporz±dkowane celom komercyjnym.

Polski Zwi±zek Je¼dziecki prosi wszystkie osoby zaanga¿owane w jakikolwiek sposób w sporty konne
o przestrzeganie poni¿ej przedstawionego kodeksu oraz zasady, ¿e dobro konia jest najwa¿niejsze. Dobro konia musi byæ zawsze i wszêdzie uwzglêdniane w sportach konnych i nie mo¿e byæ podporz±dkowane wspó³zawodnictwu sportowemu ani innym celom np. komercyjnym.

 

VIII KODEKS POSTÊPOWANIA Z KONIEM

 

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowañ konia do startu w zawodach, dobro konia musi staæ ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to sta³ej opieki, metod treningu, starannego obrz±dku, kucia i transportu.
 2. Konie i je¼d¼cy musz± byæ wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezm± udzia³ w zawodach. Odnosi siê to tak¿e do podawania leków i ¶rodków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagra¿aj±cych dobru konia lub ci±¿y klaczy, oraz do przypadków nadu¿ywania pomocy.
 3. Zawody nie mog± zagra¿aæ dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchniê pod³o¿a, pogodê, warunki stajenne, kondycjê koni i ich bezpieczeñstwo tak¿e podczas podró¿y powrotnej z zawodów.
 4. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby zapewniæ koniom starann± opiekê po zakoñczeniu zawodów, a tak¿e humanitarne traktowanie po zakoñczeniu kariery sportowej. Dotyczy to w³a¶ciwej opieki weterynaryjnej obra¿eñ odniesionych na zawodach, spokojnej staro¶ci, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachêca wszystkie osoby dzia³aj±ce w sporcie je¼dzieckim do sta³ego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejêtno¶ci dotycz±cych wszelkich aspektów wspó³pracy z koniem.

 

Propozycje zatwierdzone przez PZJ w dniu xx.xx.2012.

 


Program zawodów Towarzyskich

 

Pi±tek 05.10.2012r.

 

godz. 20.00 – ODPRAWA TECHNICZNA – O¶rodek Je¼dziecki Dolina Koni – szczegó³y rozgrywania konkursów towarzyskich oraz godziny przegl±du wet. i startu zostan± podane na odprawie technicznej.

 

Sobota 06.10.2012r.

Towarzyski Konkurs nr 5 – 40 km

-      dystans 40 km na normê czasu (pêtle: 40 km),

-      trasa: 40 km

-      bramki weterynaryjne: w po³owie dystansu (lotna) i na mecie.

 

Towarzyski Konkurs nr 6 – 20 km

 

-      dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),

-      trasa: 20 km

-      bramka weterynaryjna: na mecie.

 

Niedziela 07.10.2012r.

Towarzyski Konkurs nr 7 – 20 km

 

-      dystans 20 km na normê czasu (pêtle: 20 km),

-      trasa: 20 km

-      bramka weterynaryjna: na mecie.

 

I. Informacje o trasie

Rajd rozgrywany na terenach Bieszczad. Trasa wiedzie po¶ród pól, ³±k, lasów i ³agodnych wzgórz, czê¶ciowo zalesionych: pod³o¿e ró¿norodne – drogi le¶ne z korzeniami, polne, kamieniste, odcinki asfaltu, przeprawa przez brody. Ró¿nica wzniesieñ wynosi do 200 m

W za³±czeniu mapa z tras± przejazdu.


II. Sprawy organizacyjne

 

Op³ata za boks 150 PLN/za zawody (w tym ¶ció³ka i siano).

 

Stajnie przygotowane od dnia 05.10.2012 (pi±tek) od godz. 8.00. Istnieje mo¿liwo¶æ wcze¶niejszego przyjazdu - po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem.

Stajnie dla koni przygotowane bêd± w Dolinie Koni £ukowe 105, 38-540 Zagórz (liczba boksów ograniczona). Organizator zapewnia ¶ció³kê i siano na czas zawodów.Op³aty startowe

 

Konkurs

Dystans

Wpisowe

Towarzyski konkurs 5

40 km

130 PLN

Towarzyski konkurs 6

20 km

110 PLN

Towarzyski konkurs 7

20 km

110 PLN

 

 

Zasady rozgrywania konkursów towarzyskich

 

·         têtno nie mo¿e byæ wy¿sze ni¿ 64 ud/min.

·         czas przedstawienia konia do badania wynosi 30 min. Istnieje dwukrotna mo¿liwo¶æ wej¶cia na ka¿d± bramkê weterynaryjn±.

·         start indywidualny lub w grupach 2-3 osobowych

·         czas przejazdu jest zamykany na linii mety

·         prêdko¶æ minimalna 7 km/godz. maksymalna 14 km/godz.

 

Zasady punktacji

1. odwodnienie konia:

                   1-2 sekundy – 5 pkt

                   3-4 sekundy – 3 pkt

                   5 i wiêcej sekund – 0 pkt

2. ruch

                   bez zastrze¿eñ (ocena A) – 5 pkt

                   nieregularny (ocena B) – 3 pkt

                   kulawy – eliminacja konia i zawodnika

3. czas wej¶cia na bramkê weterynaryjn±

do 3 minut w³±cznie – 3 pkt.

powy¿ej 3 minut do 6 minut w³±cznie – 1 pkt.

powy¿ej 6 minut – 0 pkt.                 

 

Suma punktów za powy¿sze parametry mno¿ona jest przez wspó³czynnik uzyskanej prêdko¶ci (od 0,700 do 1,400)

 

Warunki startu i niezbêdne dokumenty

 

Zawodnik

 • Zawodnik musi mieæ ukoñczony 14 rok ¿ycia.
 • Zawodnik musi byæ ubezpieczony od NNW na czas rajdu.
 • Zawodnik musi posiadaæ aktualne badania lekarskie na start w tych zawodach.
 • Zawodnik musi posiadaæ dokument to¿samo¶ci. Zawodnicy niepe³noletni musz± posiadaæ pisemn± zgodê rodziców lub prawnych opiekunów na start w tych zawodach.
 • W czasie rajdu zawodnika obowi±zuje twarde nakrycie g³owy zapinane pod brod± i buty z obcasem. Na trasie rajdu nie wolno u¿ywaæ ostróg.

Koñ

 • w rajdzie mog± braæ udzia³ konie, które ukoñczy³y czwarty rok ¿ycia (48 miesiêcy). Nie mog± braæ udzia³u klacze wysoko ¼rebne (od 4 m-ca ci±¿y) oraz karmi±ce (do 9 m- ca po wy¼rebieniu).
 • koñ musi posiadaæ dokument identyfikacyjny: paszport PZHK lub PZJ
 • koñ musi posiadaæ aktualne szczepienia przeciw grypie oraz aktualne ¶wiadectwo zdrowia konia. Na ¶wiadectwie nale¿y umie¶ciæ informacjê o odka¿eniu ¶rodka transportu.
 • w przypadku kulawizny koñ nie bêdzie w ¿adnym wypadku dopuszczony do rajdu.
 • nie bêd± dopuszczone do rajdu konie z têtnem wy¿szym ni¿ 64 ud/min.
 • nie bêd± dopuszczone do rajdu konie niespokojne, nie daj±ce siê zbadaæ lekarzowi wet. oraz konie stanowi±ce zagro¿enie dla bezpieczeñstwa ludzi i innych koni.

 

Propozycje zatwierdzone przez MZJ w dniu xx.xx.2012.

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012