Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Dwadzie¶cia lat Klubu Jazdy Konnej "Pod ¯ubrem"
DWADZIE¦CIA LAT KLUBU JAZDY KONNEJ "POD ¯UBREM"
 

Klub Jazdy Konnej "Pod ¯ubrem" obchodzi w tym roku dwudziestolecie swojej dzia³alno¶ci. Jest stowarzyszeniem, które skupia mi³o¶ników koni, zawodników, instruktorów, je¼d¼ców, sêdziów, sympatyków turystyki konnej i dzia³aczy je¼dzieckich. Przez ca³y ten okres prowadzili¶my i prowadzimy zajêcia z nauki jazdy konnej. W tym roku zosta³a powo³ana przez Zarz±d Klubu Szko³a Jazdy Konnej, ukierunkowana na naukê je¼dziectwa dzieci.

Od pocz±tku istnienia jeste¶my zwi±zany z Niepo³omicami - miastem, któremu Klub zawdziêcza wieloletni patronat, a którego nazwê popularyzowali¶my na hipodromach Polski, Europy, a nawet Afryki. Przez te lata dorobili¶my siê ¶rodowiska je¼dzieckiego, powsta³a wspania³a infrastruktura. Prze¿ywali¶my sukcesy sportowe wygrywaj±c najwiêksze zawody; sukcesy organizacyjne, organizuj±c wielkie imprezy je¼dzieckie. Wielu naszych cz³onków za³o¿y³o w³asne kluby, ale pierwsze swoje kroki stawiali w³a¶nie u nas. KJK "Pod ¯ubrem" zosta³ za³o¿ony przy ulicy Piaskowej 3b. I tu, po latach dzia³alno¶ci na Targowej, powróci³.

Obecnie Klub posiada bazê je¼dzieck± w Bieszczadach. Dwa razy do roku organizujemy tam zawody w Rajdach D³ugodystansowych i obozy je¼dzieckie. Wraz z Bieszczadzkim Towarzystwem Turystyki Konnej wytyczyli¶my i oznakowali 60 km tras konnych, na które serdecznie zapraszamy. Z tej okazji pragniemy podziêkowaæ wszystkim tym, którzy byli z nami w czasach ¶wietno¶ci i czasach trudnych.

Puchary z bliskaPuchary

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ z jubileuszu!

 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012