Start arrow 9 BDRK Jesieñ 2012 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
9 BDRK Jesieñ 2012
9BDRK Galeria
Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± oraz galeri± z 9. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego, który odby³ siê w drugim weekendzie maja 2011 w Dolinie Koni pod £ukowem!   
 
Wybrany obraz
Czytaj cao…
 
9 BDRK JESIEN 2012 wyniki

  IX –Bieszczadzki Rajd Konny £ukowe 6-7.10.2012         

    Wybrany obraz      

           To siê sta³o ju¿ tradycj±, ¿e dwa razy do roku w Bieszczadach odbywaj± siê rajdy konne. W maju kiedy góry siê zieleni± i w pa¼dzierniku kiedy s± kolorowe. Tym razem zosta³y zabrane osoby które ciê¿ko i bezinteresownie przepracowa³y wakacje przy warsztatach konnych i rekreacji na terenie hali do hipoterapii i sportów konnych przy ul Targowej 5. Dodatkow± nagrod± by³ udzia³ w pe³ni profesjonalnym rajdzie konnym „£ukowe 2012” .  Pogoda dopisa³a, a nasze wolontariuszki przemieni³y siê w zawodniczki które starowa³y z wielkimi sukcesami. Joasia Szyndler wygra³a zawody na dystansie 20 km w grupie seniorów a Karolina Sowiñska na tym samym dystansie w drugim dniu w klasie juniorów. Startowa³y jeszcze Dominika Maj , Sara Mielec, Ania Sater .Sukcesem jest ukoñczenie rajdu w górach, poniewa¿ s± to bardzo trudne zawody. Pawe³ Bogdanowicz, który nie startowa³, ale by³ z nami, bardzo pomaga³ jako serwis, a jego wk³ad w wakacyjne warsztaty by³ wielki. Pragnê podziêkowaæ Prezesowi OSTIR-u za pomoc przy zorganizowaniu tego wyjazdu.

                                                   Tadeusz Czajka

 
9 Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

Wybrany obraz

 Serdecznie zapraszamy na 9. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny, który odbêdzie siê w dniach 5-7.10.2012 r.


Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012