Start arrow 4 BDRK Jesieñ 2009 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
4. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny

Serdecznie zapraszamy
na

4. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny,
w kl. L, P, N, 1*, 2* który odbêdzie siê

w dniach 2-4.10.2009 r.

 

Zapraszamy na kolejn± 4. edycjê Rajdu konnego, ciesz±cego siê zainteresowaniem w¶ród mi³o¶ników tej dyscypliny, amatorów jak i profesjonalistów, którzy bardzo ciep³o wspominali poprzednie zawody.

 

Trasy, jak zwykle, zosta³y przygotowane w profesjonalny sposób, a atmosfera która otacza rajd sprawia, ¿e chêtnych zarówno do startów jak i kibicowania jest z roku na rok coraz wiêcej.

 

¯ywimy wiêc nadziejê, ¿e w pierwszy weekend pa¼dziernika, bêdzie znów dane siê nam spotkaæ w Bieszczadach, regionie przyjaznym koniom, je¼d¼com i wszystkim mi³o¶nikom aktywnego wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu.

Czytaj cao…
 
4.BDRK

S³oneczny jesienny rajd
Piêkna jesienna aura towarzyszy³a nam podczas trwaj±cego dwa dni Bieszczadzkiego rajdu konnego. Pierwszy weekend pa¼dziernika zda³ egzamin w kategorii s³onecznej pogody, choæ w drugi dzieñ, mocno wiej±cy wiatr próbowa³ nam zepsuæ radosne nastroje. Egzamin z umiejêtno¶ci jazdy w terenie zdali te¿ uczestnicy rajdu. Wyniki jakie osi±gnêli zawodnicy s± imponuj±ce i widaæ ¿e z roku na rok s± coraz lepsze.

Zdzis³aw Szymulañski.
Zawodnik, organizator i w³a¶ciciel o¶rodka
w £ukowem z koniem Puenta podczas
badania weterynaryjnego.
Na starcie Zawodniczki KJK „Pod ¯ubrem”
Od lewej – Maria Por±bka na koniu
Marwin – II. miejsce, i Teresa Wo¼ny
na O’Reganie – III miejsce na dystansie 20 km.
   
 Agata Nieciecka. Zwyciêzczyni w dwóch
konkursach, w dystansach 60 i 20 km.
Na fotografi dosiada Mad¿ika. „£ukoraj”
Dolina Koni, £ukowe.
Jan Sudyka na Puzonie.
I miejsce na dystansie 20 km
   
 Lekarz weterynarii Jacek Kañka.......realizow³ siê równie¿ jako arysta grafik.
   
Szef Kosmisji sêdziowskiej
Eulalia Michalik prezentuje nagrody
od sponsorów.
Dziêkujemy Przemkowi O³dakowskiemu
 i Tadeuszowi Czajce
za  udostêpnienie zdjêæ
Organizatorzy – Prezes KJK „Pod ¯ubrem”,
Tadeusz Czajka, Prezes O¶rodka Je¼dzieckiego
– Dolina Koni, Zbigniew Szymulañski.
Lekarz weterynarii – Jacek Kañka.
Komisja sêdziowska – Eulalia Michalik,
Gra¿yna Kañka, Anna Hada³a, Anna Skrobtal.

 
Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012