Start arrow 3 BDRK Wiosna 2009 Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
3 BDRK

 

Serdecznie zapraszamy na 3. Bieszczadzki D³ugodystansowy Rajd Konny, zaliczany do Regionalnych Zawodów w Rajdach D³ugodystanowych, który odbêdzie siê w dniach 1-3.05.2009 r.

Ta impreza, bêd±ca oficjalnym rozpoczêciem sezonu, od swej pierwszej edycji, cieszy siê ogromnym zainteresowaniem w¶ród mi³o¶ników tej dyscypliny, a zg³oszenia do udzia³u w niej nap³ywaj± równie¿ spoza granic Polski.

Zdzis³aw Szymulañski wytycza
trasê rajdu jesiennego.

Prezes Tadeusz Czajka kontroluje
i czuwa

Zapewne i w tym roku bêdzie podobnie, bo trasy, jak zwykle, zosta³y przygotowane w profesjonalny sposób, a atmosfera która otacza rajd, sprawia, ¿e chêtnych zarówno do startów jak i kibicowania jest z roku na rok coraz wiêcej.

   
 Równie¿ na Hucu³achI tylko galopowaæ...

¯ywimy wiêc nadziejê, ¿e w pierwszy weekend maja, bêdzie dane siê nam spotkaæ w Bieszczadach, regionie przyjaznym koniom, je¼d¼com i wszystkim mi³o¶nikom aktywnego wypoczynku na ¶wie¿ym powietrzu.

 Dok³adne pomiary têtna. Trofea i uznanie.

 

Czytaj cao…
 
Galeria 3BDRK
Galeria z 3. Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego
Czytaj cao…
 
3.BDRK

3. Bieszczadzki Rajd zakoñczony

Na maj wiele osób czeka z utêsknieniem. Dla jednych miesi±c ten kojarzy siê z por± zakochanych, dla innych z rozpoczêciem weekendowych majówek, natomiast dla wszystkich mi³o¶ników je¼dziectwa z otwarciem, tak wyczekiwanego sezonu.

   
Szanowna Komisja Sêdziowska i G³ówny WeterynarzPrezes Tadeusz Czajka, zadowolony z wyników

Nikogo wiêc nie zdziwi³ fakt, ¿e na starcie 3 Bieszczadzkiego D³ugodystansowego Rajdu Konnego, stawi³o siê wielu zawodników, nie tylko zreszt± amatorskiego je¼dziectwa, gdy¿ splendoru imprezie niew±tpliwie doda³ fakt, ¿e w¶ród zawodników znalaz³ siê reprezent naszej kadry narodowej Ryszard Zieliñski. Mimo, ¿e sami widzieli ju¿ niejedno i startowali w przeró¿nych warunkach, uczciwie przyznali, ¿e trud jaki w³o¿yli w przygotowanie rajdu organizatory, czyli Zdzis³aw Szymulañski z KJ „Doliny Koni” oraz Tadeusz Czajka z KJK „Pod ¯ubrem”, nie poszed³ na marne, a trasy zosta³y dobrze przygotowane. A ¿e nie by³y to jedynie czcze s³owa, ani przejaw kurtuazji, najlepiej ¶wiadczy fakt, ¿e wyrazili oni chêæ przygotowywania siê na tych trasach do nadchodz±cych mistrzostw Europy…

Nawet pogoda dostosowa³a siê do narzuconych wysokich kanonów i by³a wrêcz idealna do przeprowadzenia zawodów. S³oñce lekko przygrzewa³o z zza chmur, wiêc temperatura by³a optymalna.

Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012