Start arrow Dzia³alno¶æ Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Dzia³alno¶æ
Klub Jazdy Konnej „Pod ¯ubrem” od 1991r ma status stowarzyszenia sportowego. I to w³a¶nie sport by³ g³ównym motywem dzia³alno¶ci Klubu niezale¿nie czy mie¶ci³ siê on na podwórku prezesa Tadeusz Czajki czy opodal Zamku Królewskiego. Jak wiadomo pocz±tki by³y skromne i trudne. Ale nale¿y tu wspomnieæ wtedy o naszych dwóch czo³owych wierzchowcach , klaczach SABINKA I EWINA, które to razem ze swoimi zawodnikami Z.Kaszokiem, M. Siwek i A.Sowiñsk± stworzy³y podwaliny sportu w naszym Klubie. Potem do³±czy³o do nich wiele wspania³ych koni / Etna , Pegaz , Diana, Dania, Jim / i wielu zawodników, którzy brali i bior±  udzia³ w niezliczonej ilo¶ci zawodów od regionalnych pocz±wszy na ogólnopolskich i miêdzynarodowych koñcz±c, odnosz±c na nich wiele zwyciêstw. Wielkim twórc± sukcesów sportowych jest oczywi¶cie Oleg Bada³ow, który do³±czy³ do nas w 1995r. G³ównie w Klubie zajmowali¶my siê szkoleniem dzieci i m³odzie¿y szczególnie z tereny naszej Gminy, nawet przez pewien czas w ramach zajêæ sportowych prowadzone by³y bezp³atne zajêcia dla dzieci z klasy V. Dodaæ nale¿y ,¿e w Klubie naszym je¿eli chodzi o sport je¼dziecki, zajmujemy siê nie tylko skokami przez przeszkody ale równie¿  uje¿d¿eniem, szczególnie mocnym w ostatnich latach, mamy te¿ zawodników w rajdach d³ugodystansowych, by³a równie¿ sekcja kawaleryjska, przekszta³cona ju¿ w samodzielny Klub.
Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012