Start arrow Bieszczady Friday, 27 April 2018
Nauka jazdy konnej
Start
Oferta
Hodowla
Galeria
Bieszczady
Cennik
Linki
eShift
Ma³opolski Zwi±zek Je¼dziectwa
Statystyka
Historia

 Historia klubu je¼dzieckiego w Bieszczadach to dziwna historia. Sprawa nie dotyczy tyl­ko koni, ale przede wszystkim ludzi. Szczerze mówi±c nie przyjecha³em zak³adaæ klub, tylko poje¼dziæ konno po Bieszczadach.

Zaczê³o siê wszystko w Wysoczanach w 1976 r. By³a tam na pocz±tku lat siedemdziesi±tych stadnina koni. Z Wysoczan trafia³y konie do klu­bów je¼dzieckich w Zawadzie, Zabajce, Krakowie. ¦ladami koni, które widywa³em na zawodach przyjecha­³em do Wysoczan. By³ czerwiec 1976 r., stadnina by³a w rozsypce, ale pozostali ludzie. Dyrektorem PPR-olu w Szczawnem by³ Józef Pilawski, lekarzem weterynarii Irena Kukier i Józef Szwec. By³a te¿ do­brze zapowiadaj±ca siê zootechniczka, Krystyna Pruba. Ci ludzie po­mogli mi zabraæ konie do Kalnicy, gdzie kierownikiem gospodarstwa by³ Andrzej Grze¶kowiak. Pracuj±c w biurze Projektów Kolejowych w Krakowie, ka¿d± woln± chwilê spêdza³em w Kalnicy. Tam pozna³em dr. Jerzego Matykiewicza. Pojecha­li¶my konno nad Jeziorka Duszatyñkie. Podczas wycieczki opowiada³ o planach rozwoju ¦redniej Wsi i Ol­szanicy, jednak nie pad³y ¿adne pro­pozycje. W ¦redniej Wsi powsta³ plan budowy osiedla mieszkaniowe­go i szukano geodety. Dosta³em pro­pozycjê pracy i nie zastanawia³em siê ani sekundy. Podj±³em prace jako geodeta i po³owê etatu przy koniach.

Czytaj cao…
 
Wakacje w Dolinie Roztoki

Wakacje w Dolinie Roztoki

Nareszcie. Ca³y rok czekali¶my na wyjazd w Bieszczady do Doliny Roztoki.

   
 Treningi na padoku przy  bazie w Rostokach. Baza Klubowa w Roztokach Dolnych. Bieszczady.
   
 Konie maj± bardzo ³adny widok na Roztoki. Wakacyjna sielanka.
   
 Droga z Bystrego. 
Czytaj cao…
 
Sierpieñ w Bieszczadach

  
Sierpieñ w Bieszczadach Cool 

 

Grupa jezdzców na trasie w okolicach Baligrodu.  

 
Druga czêsæ wakacji w Bystrym to przede wszystkim wycieczki w teren.
 

Po odpoczynku w Roztokach - wyjazd w dalsza drogê.

 

Galopem po zielonej trawce - Baza jezdziecka w Roztokach


 
Baza w Bieszczadach
Baza je¼dziecka znajduje siê w Roztokach Dolnych ko³o Baligrodu. Posiadamy 7 pokoi, w których mo¿na zakwaterowaæ 12 osób w komfortowych warunkach. Stajnia to cztery boksy lub osiem stanowisk. Przy stajni znajduje siê domek masztalerski dla dwóch osób. Organizujemy krótkie przeja¿d¿ki a tak¿e rajdy piêciodniowe d³ugo¶ci 120km od Rymanowa do Myczkowiec.
Czytaj cao…
 
KJK
Start
O nas
Zarz±d
Dzia³alno¶æ
Galeria
Kontakt
1 BDRK Wiosna 2008
2 BDRK Jesieñ 2008
3 BDRK Wiosna 2009
4 BDRK Jesieñ 2009
5 BDRK Wiosna 2010
6 BDRK Jesieñ 2010
7 BDRK Wiosna 2011
9 BDRK Jesieñ 2012